Browsing by Author วิริยะ ทองเรือง

Showing results 1 to 11 of 11
Issue DateTitleAuthor(s)
2547การพัฒนากระบวนการผลิตโฟมยางธรรมชาติวิริยะ ทองเรือง; เจริญยุทธ เดชวายุกุล; จิตระดา สุนโท; ยงยุทธ รุกขชาติสุวรรณ; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
2553การพัฒนาวัสดุและการออกแบบอุปกรณ์รองส้นเท้าเพื่อลดความดันในส้นเท้าวิริยะ ทองเรือง; อาทิตย์ สวัสดิรักษา; Faculty of Engineering Mechanical Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
2560การเลื่อยไม้ยางพาราให้ได้ปริมาณเนื้อไม้ใช้งานสูงด้วยเครื่องเลื่อยสายพานแนวนอนวิริยะ ทองเรือง; Faculty of Engineering Mechanical Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
2549การใช้วิธีทางไฟไนต์เอลิเมนต์ศึกษาผลกระทบของชั้นกาวบางต่อการกระจายความเค้นในเนื้อยางของชิ้นงานแบบต่อชนเจริญยุทธ เดชวายุกุล; วิริยะ ทองเรือง; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
2555ผลของชนิดเส้นใยและโครงสร้างการทอต่อความสามารถในการต้านทานการเจาะทะลุวิริยะ ทองเรือง; เจษฎาภรณ์ ชัยชนะ; Faculty of Engineering Mining and Materials Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และโลหะวิทยา
2554รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ พัฒนาล้อยางลมเสริมชั้นโฟมยาง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่เจริญยุทธ เดชวายุกุล; วิริยะ ทองเรือง; พิษณุ บุญนวล; วรวุธ วิสุทธิ์เมธางกูร; Faculty of Engineering Mechanical Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
2555รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัยการพัฒนาวัสดุและการออกแบบอุปกรณ์หนุนสะโพกจากยางธรรมชาติวิริยะ ทองเรือง; บุญสิน ตั้งตระกูลวนิช; เจริญยุทธ เดชวายุกุล; สุนทร วงษ์ศิริ; Faculty of Engineering Mechanical Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
2555รายงานฉบับสมบูรณ์ เท้าเทียมจากยางธรรมชาติวิริยะ ทองเรือง; เจริญยุทธ เดชวายุกุล; เจษฎา วรรณสินธุ์; อรสา ภัทรไพบูลย์ชัย; Faculty of Engineering Mechanical Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
2556รายงานฉบับสมบูรณ์ผลของชนิดเส้นใยและโครงสร้างการทอต่อการลดพลังงานพุ่งชนวิริยะ ทองเรือง; Faculty of Engineering Mechanical Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
2554รายงานฉบับสมบูรณ์เรื่องการพัฒนาวัสดุและการออกแบบอุปกรณ์รองส้นเท้าเพื่อลดความดันในส้นเท้าวิริยะ ทองเรือง; Faculty of Engineering Mechanical Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
2549สมบัติของยางธรรมชาติเติมด้วยเถ้าลอยลิกไนต์วิริยะ ทองเรือง; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล