Browsing by Author วิรินธร, อักษรนิตย์

Showing results 1 to 3 of 3
Issue DateTitleAuthor(s)
2554การมีส่วนร่วมของผู้นำชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานีวิรินธร, อักษรนิตย์; สมพร, จันทา; Faculty of Education (Education); คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาการศึกษา
2554การวิเคราะห์รูปแบบที่ควรจะเป็นของงานอาสาสมัครโครงการบัณฑิตอาสา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ : กรณีศึกษาพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้วิรินธร, อักษรนิตย์; มูฮัมมัดรุสดี, นาคอ; Faculty of Education (Education); คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาการศึกษา
2550แนวคิดและการปฏิบัติ ประชาคมตำบล/หมู่บ้าน ของผู้นำชุมชนมุสลิม จังหวัดชายแดนภาคใต้วิรินธร, อักษรนิตย์; Faculty of Education (Education); คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาการศึกษา