Browsing by Author วิรัตน์ ธรรมาภรณ์

Showing results 1 to 20 of 20
Issue DateTitleAuthor(s)
2536การปฏิบัติงานด้านความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนของโรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดกระบี่วิรัตน์ ธรรมาภรณ์; นพพงศ์ เหมทานนท์; คณะศึกษาศาสตร์ (ศึกษาศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมชน)
2549การพัฒนาแบบจำลองหลักสูตรบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาการประกันคุณภาพการศึกษาหรรษา นิลวิเชียร; อัจฉรา ธรรมาภรณ์; วิรัตน์ ธรรมาภรณ์; คณะศึกษาศาสตร์
2547การพัฒนาแบบทดสอบมาตรฐานวัดผลสัมฤทธิ์วิชาคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 5-6 ในเขตการศึกษา 2วิรัตน์ ธรรมาภรณ์; รุ่งนภา เพชรรักษ์; การวัดผลและวิจัยการศึกษา
2549การพัฒนาแบบทดสอบวินิจฉัยภาษาอาหรับสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในโรงเรียนเอกชนสอนสาสนาอิสลามวิรัตน์ ธรรมาภรณ์; มะยูตี ดือรามะ; คณะศึกษาศาสตร์ (การวัดผลและวิจัยการศึกษา)
2549การพัฒนาแบบทดสอบวินิจฉัยวิชาคณิตศาตร์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6วิรัตน์ ธรรมาภรณ์; ทิฆัมพร ปัญโญ; การวัดผลและวิจัยการศึกษา
2549การพัฒนาแบบทดสอบอิงเกณฑ์วัดผลสัมฤทธิ์การใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ด สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นวิรัตน์ ธรรมาภรณ์; วราภรณ์ ยกรัตน์; การวัดผลและวิจัยการศึกษา
2548การพัฒนาแบบวัดคุณลักษณะด้านจริยธรรมตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นวิรัตน์ ธรรมาภรณ์; ธิดารัตน์ แตะเส้งซ้าย; การวัดผลและวิจัยการศึกษา
2550การวิเคราะห์การจัดกลุ่มโรงเรียนตามมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก : ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้วิรัตน์ ธรรมาภรณ์; สมโภชน์ ศรีสมุทร; การวัดผลและวิจัยการศึกษา
2549การวิเคราะห์องค์ประกอบของประสิทธิภาพการสอนของครูประถมศึกษาวิรัตน์ ธรรมาภรณ์; ศิริญญา ศรีประมวล; การวัดผลและวิจัยการศึกษา
2550การวิเคราะห์องค์ประกอบของประสิทธิภาพการสอนของครูวิทยาศาสตร์ ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปัตตานีวิรัตน์ ธรรมาภรณ์; กำพล ธนะนิมิตร; การวัดผลและวิจัยการศึกษา
2550การวิเคราะห์องค์ประกอบความคิดวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นวิรัตน์ ธรรมาภรณ์; อัสมะ หะยีมอหะมะสอและ; การวัดผลและวิจัยการศึกษา
2549การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจของทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2วิรัตน์ ธรรมาภรณ์; ชบา ไกรนรา; การวัดผลและวิจัยการศึกษา
2550การศึกษาจรรยาบรรณของข้าราชการครูใน 3 จังหวัดชายแดนใต้วิรัตน์ ธรรมาภรณ์; นุชรินทร์ สุวรรณชาตรี; การวัดผลและวิจัยการศึกษา
2535ขวัญในการปฏิบัติงานของพัฒนากรในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้วิรัตน์ ธรรมาภรณ์; สมบัติ โยธาทิพย์; ศึกษาศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมชน
2551ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยของครูกับการทำวิจัยในชั้นเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดยะลาวิรัตน์ ธรรมาภรณ์; รอสดี กอวาอูตู; การวัดผลและวิจัยการศึกษา
2535บทบาทในการพัฒนาชุมชนของครู สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดชุมพรวิรัตน์ ธรรมาภรณ์; วันเพ็ญ อำนาจ; ศึกษาศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมชน
2536ประสิทธิภาพการสอนของครูอิสลามศึกษาระดับประถมศึกษา จังหวัดชายแดนภาคใต้วิรัตน์ ธรรมาภรณ์; สิทธิศักดิ์ เจ๊ะสารี; ศึกษาศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมชน
2537ปัจจัยที่เป็นสาเหตุของการคงอยู่ การลาออกหรือโอนย้ายของคณาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วุฒิพงศ์ เตชะดำรงสิน; ช่อลดา พันธุเสนา; อนันต์ จิตร์จำนงค์; อารีย์ คณาวิวัฒน์ไชย; ฉลวย ชีวกิดาการ; วิรัตน์ ธรรมาภรณ์; นิดา วุฒิวัย; วันชัย ธรรมสัจการ; ประพจน์ นันทรามาศ; สำนักงานอธิการบดี กองแผนงาน
2547ผลกระทบของการประกันภัยคุณภาพการศึกษา ที่มีต่อการพัฒนาตนเอง ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน และขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของครู ในจังหวัดนครศรีธรรมราชวิรัตน์ ธรรมาภรณ์; วาสินี มีนิล; การวัดผลและวิจัยการศึกษา
2536เจตคติต่อโครงการพัฒนาเพื่อความหวังใหม่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐและผู้นำมุสลิมวิรัตน์ ธรรมาภรณ์; สุวัฒน์ เรืองสกุล; ศึกษาศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมชน