Browsing by Author วิมลรัตน์ จงเจริญ

Showing results 1 to 6 of 6
Issue DateTitleAuthor(s)
2551การพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพที่ผสมผสานภูมิปัญญาตะวันออกสำหรับนักเรียนในพื้นที่ประสบธรณีพิบัติภัย : กรณีศึกษาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 35 จ. พังงาวิมลรัตน์ จงเจริญ; พิไลรัตน์ ทองอุไร; อุไร หัถกิจ; คณะพยาบาลศาสตร์
2539การศึกษาติดตามผลบัณฑิตหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต (ต่อเนื่อง 1 ปี) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิมลรัตน์ จงเจริญ; ศิริวรรณ พิริยคุณธร; คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลเบื้องต้น
2532การศึกษาเปรียบเทียบวิธีการสอน โดยใช้สไลด์เทปโปรแกรมกับการสอนแบบสาธิตวิมลรัตน์ จงเจริญ; ศิริรัตน์ โกศัลวัฒน์; สุชาดา เหลืองอาภาพงศ์; คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลเบื้องต้น
2551ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการออกกำลังกายแบบไท้เก๊ก-ชี่กงของประชาชนภาคใต้นที เกื้อกูลกิจการ; วิมลรัตน์ จงเจริญ; คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการบริหารการศึกษาพยาบาลและบริการการพยาบาล
2554ผลของการพัฒนาคุณธรรมด้วยโปรแกรมจิตวิวัฒน์ในนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิมลมาลย์ ศรีรุ่งเรือง; วันดี คหะวงศ์; วิมลรัตน์ จงเจริญ; Faculty of Medical Technology; คณะเทคนิคการแพทย์; Faculty of Nursing (Administration of Nursing Education and Nursing Service); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการบริหารการศึกษาพยาบาลและบริการการพยาบาล
2558รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ พฤติกรรมด้านโภชนาการของประชาชนวัยผู้ใหญ่ที่เป็นโรคอ้วนลงพุงในจังหวัดสงขลาวิมลรัตน์ จงเจริญ; วันดี คหะวงศ์; Faculty of Nursing (Administration of Nursing Education and Nursing Service); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการบริหารการศึกษาพยาบาลและบริการการพยาบาล