Browsing by Author วินัย ประลมพ์กาญจน์

Showing results 1 to 5 of 5
Issue DateTitleAuthor(s)
2546การปรับปรุงพันธุ์แพะพื้นเมืองไทยและลูกผสม โดยวิธีการคัดเลือกสมเกียรติ สายธนู; สุรศักดิ์ คชภักดี; สุรพล ชลดำรงค์กุล; อภิชาติ หล่อเพชร; วินัย ประลมพ์กาญจน์; วัชรี ด้วงแก้ว; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาสัตวศาสตร์; ศูนย์วิจัยและพัฒนาสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก
2525การศึกษาเบื้องต้นถึงระดับที่เหมาะสมของกากเมล็ดยางพาราในสูตรอาหารไก่กระทงวินัย ประลมพ์กาญจน์; อุตส่าห์ จันทร์อำไพ; ศิริชัย ศรีพงศ์พันธุ์; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีวเคมี; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาสัตวศาสตร์
2538สมรรถภาพทางการสืบพันธุ์บางประการของแพะเพศเมียพันธุ์พื้นเมืองไทยและลูกผสมวินัย ประลมพ์กาญจน์; ชาดา สุวรรณรัตน์; Faculty of Natural Resources (Animal science); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาสัตวศาสตร์
2525อัตราการเจริญเติบโตและประสิทธิภาพในการใช้อาหารของสุกรรุ่น-ใหญ่พันธุ์ลาร์จไวท์ แลนด์เรซและดูรอควินัย ประลมพ์กาญจน์; วิมลรัตน์ เศรษฐภักดี; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาสัตวศาสตร์
2534โครงการศูนย์วิจัยและพัฒนาแพะและแกะวินัย ประลมพ์กาญจน์; วินัย ประลมพ์กาญจน์; สมเกียรติ สายธนู; สุรศักดิ์ คชภักดี; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาสัตวศาสตร์