Browsing by Author วิทยาศาสตร์ศึกษา

Showing results 1 to 20 of 38  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2553การจัดการเรียนรู้หลักสูตรท้องถิ่นกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ : กรณีศึกษาโรงเรียนเกาะไม้ไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดพังงาณัฐวิทย์ พจนตันติ; กนกพร คงยศ; วิทยาศาสตร์ศึกษา
2552การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคมของครูชีววิทยาณัฐวิทย์ พจนตันติ; วนัชฎา ซุ่ยล่อย; วิทยาศาสตร์ศึกษา
2547การสร้างบทปฏิบัติการทางเลือกสำหรับการสอนวิทยาศาสตร์เรื่องพลังงานความร้อน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นผดุงยศ ดวงมาลา; เอรวรรณ สรกุล; วิทยาศาสตร์ศึกษา
2544การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ระหว่างการสอน โดยใช้การเรียนแบบร่วมมือกับการสอนแบบสืบเสาะ ของนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลผดุงยศ ดวงมาลา; สุธรรม ชุมพร้อมญาติ; วิทยาศาสตร์ศึกษา
2546การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถ ในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนโดยใช้แบบพัฒนาความสามารถในการใช้เหตุผลกับการเรียนตามคู่มือครูผดุงยศ ดวงมาลา; สุวรรณี หมัดอาด้ำ; วิทยาศาสตร์ศึกษา
2546การใช้วัฏจักรการเรียนรู้สำหรับการสอนวิชาฟิสิกส์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายผดุงยศ ดวงมาลา; วาสนา วินิจกุล; วิทยาศาสตร์ศึกษา
2546การใช้แผนภูมิมโนมติในการปรับเปลี่ยนมโนมติที่คลาดเคลื่อน ในวิชาชีววิทยาเรื่องรากและลำต้น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5สุวิมล เขี้ยวแก้ว; ประกิต ผลมูล; วิทยาศาสตร์ศึกษา
2549ปัญหาการใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานครูฟิสิกส์ในจังหวัดสงขลาผดุงยศ ดวงมาลา; ปราโมทย์ พรหมโหร; วิทยาศาสตร์ศึกษา
2549ผลการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ด้วยห้องเรียนเสมือนตามแนวทฤษฎีการสร้างความรู้ต่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1วสันต์ อติศัพท์; สุกัลญา ธนามิตต์; วิทยาศาสตร์ศึกษา
2549ผลการจัดการเรียนรู้หน่วยอาหารและสารอาหาร ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานณัฐวิทย์ พจนตันติ; อาฟฟาน เจะเตะ; วิทยาศาสตร์ศึกษา
2548ผลการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้โดยเน้นระดับของคำถามที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4ผดุงยศ ดวงมาลา; ยามีลาห์ กรียอ; วิทยาศาสตร์ศึกษา
2545ผลการสอนโดยการเรียนแบบวัฎจักรการเรียนรู้กับการสอนตามคู่มือครูของ สสวท. ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสุวิมล เขี้ยวแก้ว; พงศ์รัตน์ ธรรมชาติ; วิทยาศาสตร์ศึกษา
2549ผลของการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาและความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5ณัฐวิทย์ พจนตันติ; อัมพวา รักบิดา; วิทยาศาสตร์ศึกษา
2552ผลของการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคม ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5ณัฐวิทย์ พจนตันติ; ต่วนริสา ต่วนสุหลง; วิทยาศาสตร์ศึกษา
2551ผลของการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคม ที่มีต่อการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6ณัฐวิทย์ พจนตันติ; ซันยา บินตะสอน; วิทยาศาสตร์ศึกษา
2547ผลของการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคมต่อความสามารถ ในการคิดแก้ปัญหาและความพึงพอใจ ต่อการจัดการเรียนรู้ วิชาวิทยาศาสตร์ของนักศึกษา ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคพังงาสุวิมล เขี้ยวแก้ว; สุภากร พูลสุข; วิทยาศาสตร์ศึกษา
2551ผลของการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคมต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือและเจตคติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1ณัฐวิทย์ พจนตันติ; โรซวรรณา เซพโฆลาม; วิทยาศาสตร์ศึกษา
2547ผลของการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้วยวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ ที่ส่งเสริมทักษะการคิดวิจารณญาณต่อความสามารถในการคิดวิจารณญาณ และความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1สุวิมล เขี้ยวแก้ว; จันทร์ดา พิทักษ์สาลี; วิทยาศาสตร์ศึกษา
2553ผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3ณัฐวิทย์ พจนตันติ; ฟารีดา มาฮามัด; วิทยาศาสตร์ศึกษา
2551ผลของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาฟิสิกส์โดยใช้เทคนิค 4 MAT ต่อความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4ชิดชนก เชิงเชาว์; กมล ทองประหวั่น; วิทยาศาสตร์ศึกษา