Browsing by Author วิชัย นภาพงศ์

Showing results 1 to 20 of 22  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2543การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องการใช้และบำรุงรักษาเครื่องฉาย สำหรับบุคลากรสาธารณสุขวิชัย นภาพงศ์; นพดล นพสุวรรณ; เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
2545การพัฒนาบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เรื่อง ชุดการสอนวิชัย นภาพงศ์; ธีรวงศ์ วรรณะ; เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
2549การพัฒนาบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเรื่อง การใช้อุปกรณ์ในการถ่ายภาพวิชัย นภาพงศ์; รณภบ สำเภาทอง; เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
2548การพัฒนาบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเรื่อง เทคนิคการถ่ายภาพวิชัย นภาพงศ์; สุนิตา มินซาร์; เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
2548การพัฒนาบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเรื่อง เทคโนโลยีทางกราฟิกวิชัย นภาพงศ์; ศิริวรรณ แดงมะแจ้ง; เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
2549การพัฒนาบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเรื่อง เทคโนโลยีทางการพิมพ์วิชัย นภาพงศ์; ธเนศ หาญใจ; เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
2548การพัฒนามาตรฐานแห่งชาติทางเทคโนโลยีการศึกษาสำหรับผลิตบัณฑิตทางการศึกษาวสันต์ อติศัพท์; ฐาปนีย์ ธรรมเมธา; คณิตา นิจจรัลกุล; วิชัย นภาพงศ์; สุมาลี ชัยเจริญ; พรเทพ เมืองแมน; สุวิมล เขี้ยวแก้ว; กรองกาญจน์ อรุณรัตน์; มนตรี ดวงจิโน; คณะศึกษาศาสตร์
2548การพัฒนาระบบการจัดการเรียนรู้ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ของคณะศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิชัย นภาพงศ์; รุ่งทิพย์ เรืองเทพ; เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
2548การพัฒนาระบบการจัดการเรียนรู้ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ : ส่วนของผู้สอนวิชัย นภาพงศ์; มณฑล ผลบุญ; เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
2548การพัฒนาระบบการจัดการเรียนรู้ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ : ส่วนของผู้ดูแลระบบวิชัย นภาพงศ์; ขรรค์ชัย แซ่แต้; เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
2021การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานที่ส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาทักษะการเรียนรู้สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานีวิชัย นภาพงศ์; นารียะ เจะโนะ; Faculty of Education (Educational Technology); คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา
2023การพัฒนารูปแบบการบูรณาการการแพร่กระจายนวัตกรรมและการประชาสัมพันธ์สำหรับบัณฑิตอาสา เพื่อสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้วิชัย นภาพงศ์; ศศิพิชญ์ นิลไพรัช; Faculty of Education (Educational Administration); คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาบริหารการศึกษา
2023การพัฒนารูปแบบสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้แบบเสมือนด้วยกระบวนการออกแบบวิศวกรรมที่ส่งเสริมทักษะความคิดสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3วิชัย นภาพงศ์; ผ่องอำไพ ธรรมอริยสกุล; Faculty of Education (Educational Technology); คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา
2546การพัฒนาโปรแกรมวิเคราะห์ข้อสอบและคลังข้อสอบบนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตวิชัย นภาพงศ์; หัทยา ขยัน; เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
2549การพัฒนาโปรแกรมเพื่อการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตสำหรับอาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิชัย นภาพงศ์; วสันต์ อติศัพท์; พรเทพ เมืองแมน; จิระพันธ์ เดมะ; มนตรี ดวงจิโน; คณะศึกษาศาสตร์
2553การสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางโดยใช้บทเรียนแบบไฮเปอร์เควสวิชัย นภาพงศ์; สันติ เส็นหมาน; Faculty of Education (Educational Technology); คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา
2548ประโยชน์ของการชมรายการกีฬาทางโทรทัศน์ที่มีต่อการเรียนการสอนวิชาพลศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานประโยชน์ของการชมรายการกีฬาทางโทรทัศน์ที่มีต่อการเรียนการสอนวิชาพลศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาขัวิชัย นภาพงศ์; ภาสกร หุ่นพยงต์; พลศึกษา
2563ผลการใช้เทคโนโลยีเสมือนจริงในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การอ่านออกเสียงพยัญชนะภาษาอาหรับของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3วิชัย นภาพงศ์; รุสดี แวนาแซ; Faculty of Education (Educational Technology); คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา
2551ผลของการเรียนบนเครือข่ายแบบสืบเสาะหาความรู้ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3วิชัย นภาพงศ์; ชไมพร อินทร์แก้ว; เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
2552ผลของการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่มีต่อการเรียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษและความคงทนในการเรียนรู้ของเด็กออทิสติก: กรณีศึกษาโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญาวิชัย นภาพงศ์; กนกอร รื่นฤทัย; เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา