Browsing by Author วิจิตรา อุตมะมุณีย์

Showing results 1 to 3 of 3
Issue DateTitleAuthor(s)
2016กระบวนการและผลลัพธ์ของการขับเคลื่อนกิจการเพื่อสังคม : กรณีศึกษาร้านคนจับปลา จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เยาวนิจ กิตติธรกุล; วิจิตรา อุตมะมุณีย์; Marine and Coastal Resources Institute; สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง
2557การศึกษาเปรียบเทียบมิติความยั่งยืนเชิงบูรณาการระหว่างสวนยางพาราแบบวนเกษตรกับสวนยางพาราเชิงเดี่ยว : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์เยาวนิจ กิตติธรกุล; สาระ บำรุงศรี; รินมนัส วัยรัตน์; นรันต์ ณัฏฐารมณ์; วิจิตรา อุตมะมุณีย์; ปราโมทย์ แก้ววงศ์ศรี; Marine and Coastal Resources Institute; สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง
2560รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการ กระบวนการพัฒนาธุรกิจการขายสัตว์น้ำที่เป็นมิตรต่อผู้บริโภค : กรณีศึกษาเปรียบเทียบกลุ่มประมงพื้นบ้านอ่าวประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และกลุ่มประมงพื้นบ้านอ่าวท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราชเยาวนิจ กิตติธรกุล; จารุณี เชี่ยววารีสัจจะ; วิจิตรา อุตมะมุณีย์; Marine and Coastal Resources Institute; สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง