Browsing by Author วิจิตรา อุตมะมุณีย์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
Issue DateTitleAuthor(s)
2557การศึกษาเปรียบเทียบมิติความยั่งยืนเชิงบูรณาการระหว่างสวนยางพาราแบบวนเกษตรกับสวนยางพาราเชิงเดี่ยว : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์เยาวนิจ กิตติธรกุล; สาระ บำรุงศรี; รินมนัส วัยรัตน์; นรันต์ ณัฏฐารมณ์; วิจิตรา อุตมะมุณีย์; ปราโมทย์ แก้ววงศ์ศรี; Marine and Coastal Resources Institute; สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง
2560รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการ กระบวนการพัฒนาธุรกิจการขายสัตว์น้ำที่เป็นมิตรต่อผู้บริโภค : กรณีศึกษาเปรียบเทียบกลุ่มประมงพื้นบ้านอ่าวประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และกลุ่มประมงพื้นบ้านอ่าวท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราชเยาวนิจ กิตติธรกุล; จารุณี เชี่ยววารีสัจจะ; วิจิตรา อุตมะมุณีย์; Marine and Coastal Resources Institute; สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง