Browsing by Author วันพิชิต ศรีสุข

Showing results 1 to 8 of 8
Issue DateTitleAuthor(s)
2552กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนกับการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นแก่เยาวชนด้านการขับร้องเพลงซอพื้นเมือง เพื่อเสนอแนวคิดการเมืองภาคพลเมืองวันพิชิต ศรีสุข; Faculty of Humanities and Social Sciences (Social Sciences); คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาควิชาสังคมศาสตร์
2562การปรับตัวของเกษตรกรสวนทุเรียน ตามโมเดลการพัฒนาไทยแลนด์ 4.0 ในตำบลทรายขาว อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานีวันพิชิต ศรีสุข; ซูไรดา สะนิ; Faculty of Humanities and Social Sciences (Social Sciences); คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาควิชาสังคมศาสตร์
2561การสังเคราะห์องค์ความรู้จากปันตุนมลายูปาตานีเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคมในจังหวัดชายแดนภาคใต้วันพิชิต ศรีสุข; นาวาวี กาโฮง; Faculty of Humanities and Social Sciences (Social Sciences); คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาควิชาสังคมศาสตร์
2022การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยผู้สูงอายุของมุสลิมะห์ที่เป็นโสดในเทศบาลเมืองปัตตานีจิรัชยา เจียวก๊ก; วันพิชิต ศรีสุข; มูซีร่า หลีอาดั้ม; Faculty of Humanities and Social Sciences (Social Sciences); คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาควิชาสังคมศาสตร์
2021ความรู้ทางการเงินและปัจจัยในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของชาวมุสลิมใน จังหวัดปัตตานีวันพิชิต ศรีสุข; กัลโสม หะแว; Faculty of Humanities and Social Sciences (Social Sciences); คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาควิชาสังคมศาสตร์
2561บทบาทการพัฒนาสังคมของประชาชนที่เข้าร่วมโครงการพาคนกลับบ้าน กรณีศึกษาตำบลตะโละกาโปร์ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานีวันพิชิต ศรีสุข; สุไลมาน เจ๊ะและ.; Faculty of Humanities and Social Sciences (Social Sciences); คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาควิชาสังคมศาสตร์
2552บทบาททางสังคมและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาของคนไทยในรัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซียวันพิชิต ศรีสุข; Faculty of Humanities and Social Sciences (Social Sciences); คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาควิชาสังคมศาสตร์
2023สตรีมุสลิม: ชีวิต และบทบาทการเป็นนักเคลื่อนไหวทางสังคมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้วันพิชิต ศรีสุข; นูรุลฮุดา อับรู; Faculty of Humanities and Social Sciences (Social Sciences); คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาควิชาสังคมศาสตร์