Browsing by Author วันชัย ธรรมสัจการ

Showing results 1 to 20 of 31  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2561กระบวนการขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชนชาวประมงชายฝั่งทะเลอันดามันในภาคใต้ของไทยวันชัย ธรรมสัจการ; จิรัชยา เจียวก๊ก; Faculty of Liberal Arts (Educational Foundation); คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาสารัตถศึกษา
2562กลยุทธ์การจัดสวัสดิการสังคมของผู้ไม่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ : กรณีศึกษาตำบลบ้านราม อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราชวันชัย ธรรมสัจการ; ประภาพรรณ วัฒนะ; Faculty of Liberal Arts (Educational Foundation); คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาสารัตถศึกษา
2555กลยุทธ์การต่อสู้ต่อรองในภาวะความขาดแคลนของชาวประมงพื้นบ้านทะเลสาบสงขลาเก็ตถวา บุญปราการ; วันชัย ธรรมสัจการ; อภิรักษ์ จันทวงศ์; เจตน์สฤษฏิ์ สังขพันธ์; ปิยะ จอมทอง; Faculty of Liberal Arts (Educational Foundation); คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาสารัตถศึกษา
2558กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต: จุดกำเนิด วิวัฒนาการและผลกระทบที่มีต่อการดำเนินชีวิตของชุมชนในภาคใต้ของประเทศไทยวันชัย ธรรมสัจการ; ชูศักดิ์ จรูญสวัสดิ์; เอมอร เจียรมาศ; พิเชษ แห่งหน; อัศวลักษณ์ ราชพลสิทธิ์; Faculty of Liberal Arts (Educational Foundation); คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาสารัตถศึกษา
2534?การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อการพัฒนาสามจังหวัดชายแดนภาคใต้อาทร คุระวรรณ; วันชัย ธรรมสัจการ; ทวี ธนตระกูล; พสุ สัตถาภรณ์; ปรีชา ชวนไชยสิทธิ์; คณะวิทยาการจัดการ
2559การบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองท่ามกลางสถานการณ์ความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้วันชัย ธรรมสัจการ; จักรพงค์ นวลใย; Faculty of Liberal Arts (Educational Foundation); คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาสารัตถศึกษา
2557การปฏิบัติงาน ธรรมาภิบาล และความเป็นธรรมของแรงงานจ้างในการทำสวนยางพาราของครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนยางพาราในจังหวัดสงขลาบัญชา สมบูรณ์สุข; วันชัย ธรรมสัจการ; ประวัติ เวทย์ประสิทธิ์; Faculty of Natural Resources (Agricultural Development); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
2553การพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของบรรยากาศองค์การและความคาดหวังในงานกับพฤติกรรมการทำงานวันชัย ธรรมสัจการ; กมลรัชต์ ส่งวรกุลพันธุ์; Faculty of Liberal Arts (Educational Foundation); คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาสารัตถศึกษา
2553การมีส่วนร่วมของประชาชนในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลที่มีการบริหารจัดการที่ดี จังหวัดปัตตานีวันชัย ธรรมสัจการ; อริญชยา จรุงกิตติกุล; Faculty of Liberal Arts (Educational Foundation); คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาสารัตถศึกษา
2550การศึกษาทางเลือกการจัดระบบองค์กรชาวสวนยางในจังหวัดพัทลุง ตรัง และนครศรีธรรมราช เพื่อสร้างห่วงโซ่คุณค่ากับองค์การสวนยางบัญชา สมบูรณ์สุข; วันชัย ธรรมสัจการ; กัลยา นิติเรืองจรัส; บรรเจิด พฤฒิกิตติ; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาคณิตศาสตร์; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพัฒนาการเกษตร; คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาสารัตถศึกษา
2551การเรียนรู้ของผู้แสดงหนังตะลุงเพื่อการดำรงอยู่ของหนังตะลุงในสังคมทันสมัยวันชัย ธรรมสัจการ; อรทัย พรมเทพ; Faculty of Liberal Arts (Educational Foundation); คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาสารัตถศึกษา
2550ความสอดคล้องระหว่างความต้องการทรัพยากรบุคคลของสถานประกอบการกับความคาดหวังในการพัฒนาตนเองของผู้เตรียมเข้าสู่อาชีพวันชัย ธรรมสัจการ; โชติรัตน์ มุณีรัตน์; Faculty of Liberal Arts (Educational Foundation); คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาสารัตถศึกษา
2560ชีวิตคนเดินหีบขายลอตเตอรี่วันชัย ธรรมสัจการ; พิชญานิน ประทุม; Faculty of Liberal Arts (Educational Foundation); คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาสารัตถศึกษา
2541ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการติดยาและสารเสพติดของผู้ป่วยในศูนย์บำบัดรักษายาเสพติดภาคใต้วันชัย ธรรมสัจการ; กานดา จันทร์แย้ม; เนตรนภิส จันทวัฒนะ; คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาสารัตถศึกษา
2537ปัจจัยที่เป็นสาเหตุของการคงอยู่ การลาออกหรือโอนย้ายของคณาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วุฒิพงศ์ เตชะดำรงสิน; ช่อลดา พันธุเสนา; อนันต์ จิตร์จำนงค์; อารีย์ คณาวิวัฒน์ไชย; ฉลวย ชีวกิดาการ; วิรัตน์ ธรรมาภรณ์; นิดา วุฒิวัย; วันชัย ธรรมสัจการ; ประพจน์ นันทรามาศ; สำนักงานอธิการบดี กองแผนงาน
2561ปัญหาและความต้องการในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของสถานประกอบการในจังหวัดสงขลาวันชัย ธรรมสัจการ; เก็ตถวา บุญปราการ; สุรพงษ์ ยิ้มละมัย; Faculty of Liberal Arts (Educational Foundation); คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาสารัตถศึกษา
2546ปัญหาในการใช้ภาษาของบุคลากรในองค์กรและความต้องการบุคลากรด้านภาษาเพื่อการสื่อสารในภาคใต้ของประเทศไทยกุณฑลีย์ ไวทยะวณิช; วันชัย ธรรมสัจการ; สุรพงษ์ ยิ้มละมัย; เปรมินทร์ คาระวี; สุจิตรา จรจิตร; คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาสารัตถศึกษา
2545พฤติกรรมการใช้สารเสพติด ปัจจัยเสี่ยง และผลกระทบจากการใช้สารเสพติดของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในภาคใต้สุจิตรา จรจิตร; วันชัย ธรรมสัจการ; ช่อลดา พันธุเสนา; อมรา ศรีสัจจัง; คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาสารัตถศึกษา; คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาพยาบาลศัลยศาสตร์
2560พลวัตเครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตกับการดำเนินงานตลาดการเงินชุมชนสงขลาวันชัย ธรรมสัจการ; อัศวลักษ์ ราชพลสิทธิ์; Faculty of Liberal Arts (Educational Foundation); คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาสารัตถศึกษา
2543รายงานการประเมินโครงการจ้างบัณฑิตเพื่อทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์ประจำสถานีตำรวจสุจิตรา จรจิตร; บพิธ จารุพันธ์; วัน เดชพิชัย; กมล ส่งวัฒนา; วันชัย ธรรมสัจการ; จตุพร บานชื่น; สุรพันธ์ เพชราภา; โชคชัย วงษ์จินดา; อมรา ศรีสัจจัง