Browsing by Author วัฒนา สุกัณศีล

Showing results 1 to 4 of 4
Issue DateTitleAuthor(s)
2539การศึกษาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาอำนวย สิทธิเจริญชัย; คีสิน กุสสลานุภาพ; วัฒนา สุกัณศีล; ประวิทย์ โตวัฒนะ; นงพร สิทธิเจริญชัย; สำนักวิจัยและพัฒนา
2544วัฒนธรรมบริโภคของแรงงานรับจ้างในชุมชนบท อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาสวัฒนา สุกัณศีล; วิทยาเขตปัตตานี
2548องค์การบริหารส่วนตำบล(อบต.)กับการจัดการศึกษาในชุมชนวัฒนา สุกัณศีล; มาริสา นวลงาม; พัฒนาสังคม
2553โครงการพัฒนาตัวแบบการวิเคราะห์นโยบายเพื่อแก้ปัญหาความรุนแรงจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยฐานข้อมูล สังคม เศรษฐกิจ ประชากรและภูมิศาสตร์ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี; วัฒนา สุกัณศีล; อาคม โสวณา; คณะรัฐศาสตร์; Faculty of Political Science