Browsing by Author วัชรี จงไพบูลย์พัฒนะ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
Issue DateTitleAuthor(s)
2548ผลการใช้ท่า PSU cat และดนตรีต่อความก้าวหน้าของการคลอดและการลดปวดเรืองศักดิ์ ลีธนาภรณ์; ศศิธร พุมดวง; สุนันทา ยังวนิชเศรษฐ; วัชรี จงไพบูลย์พัฒนะ; คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์; คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา; คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลสูติ-นรีเวชและผดุงครรภ์
2558ผลของการใช้รูปแบบการเตรียมตัวเพื่อการคลอดต่อประสบการณ์เกี่ยวกับการคลอดของผู้คลอดครรภ์แรกและผู้ช่วยเหลือวิไลพร สมานกสิกรณ์; วรางคณา ชัชเวช; สุรีย์พร กฤษเจริญ; วัชรี จงไพบูลย์พัฒนะ; กัลยาณี บุญสิน; Faculty of Nursing (Obstetric and Gynaecologic Nursing and Midwifecy); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลสูติ-นรีเวชและผดุงครรภ์