Browsing by Author วสันณ์ เพชรรัตน์

Showing results 1 to 20 of 25  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2557การควบคุมเชื้อ Curvularia oryzae สาเหตุโรคใบจุดของปาล์มน้ำมันโดยสารเคมีและชีววิธีวสันณ์ เพชรรัตน์; จิตรา กิตติโมรากุล; Faculty of Natural Resources (Pest Management); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช
2551การคัดเลือก Bacillus spp. สำหรับใช้ควบคุมโรคทางใบที่เกิดจากเชื้อราของถั่วฝักยาว (Vigna sesquipedalis Fruw.) โดยชีววิธีวสันณ์ เพชรรัตน์; ศุภลักษณ์ มณีแสง; Faculty of Natural Resources (Plant Science); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพืชศาสตร์
2557การคัดเลือกกลไกการเป็นปฏิปักษ์และการประยุกต์ใช้เชื้อรา Trichoderma harzianum Rifai เพื่อควบคุมโรครากขาวของยางพาราวสันณ์ เพชรรัตน์; พรทิพย์ แย้มสุวรรณ; Faculty of Natural Resources (Pest Management); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช
2557การคัดเลือกเชื้อราเอนโดไฟท์ Trichoderma spp. จากเนื้อไม้ยางพารา (Hevea brasiliensis Muell. Arg.) สำหรับควบคุมเชื้อ Phytophthora palmivora (Butler) และ P. botryosa (chee) โดยชีววิธีวสันณ์ เพชรรัตน์; กาญจนา มณีศรี; Faculty of Natural Resources (Pest Management); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช
2523การทดลองเพาะเห็ดนางรมในขี้เลื่อยไม้ยางพารารัตนา อุทยานุกูล; วสันณ์ เพชรรัตน์; คณะทรัพยากรธรรมชาติ หน่วยกีฏวิทยาและโรคพืช
2560การวิจัย และพัฒนาการเพิ่มคุณค่าทางโภชนะของทางใบปาล์มน้ำมันโดยใช้การหมักย่อยของจุลินทรีย์เป็นอาหารสัตว์เคี้ยงเอื้องปิ่น จันจุฬา; กำพล ประทีปชัยกู; วสันณ์ เพชรรัตน์; กฤต สมนึก; สมเกียรติ นาคกุล; ประยูร ด้วงศิริ; นิยม พรหมรัตน์; Faculty of Natural Resources (Animal science); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาสัตวศาสตร์
2524การศึกษาโรคโคนเน่าระดับคอดินของแตงกวารัตนา อุทยานุกูล; วสันณ์ เพชรรัตน์; คณะทรัพยากรธรรมชาติ หน่วยกีฏวิทยาและโรคพืช
2541การสำรวจ เก็บ และรวบรวมเห็ด (macrofungi) ในพื้นที่บริเวณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโตนงาช้าง และพื้นที่ใกล้เคียงวสันณ์ เพชรรัตน์; อนิวรรต เฉลิมพงษ์; ธิดา โชติกเสถียร; ปิยะ ไทยทัตกุล; ปรีชา กลิ่นเกสร; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช
2548การเจริญเติบโตของเส้นใยและการเกิดไมโครไรซ่าของเห็ดเผาะ (Astraeus spp.)อนุสรณ์ ทองวิเศษ; สมปอง เตชะโต; วสันณ์ เพชรรัตน์; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช
2526การเปรียบเทียบผลผลิตเห็ดเป่าฮื้อที่เพาะด้วยขี้เลื่อยไม้ยางพารากับฟางข้าววสันณ์ เพชรรัตน์; รัตนา สดุดี; คณะทรัพยากรธรรมชาติ หน่วยวิชาการจัดการศัตรูพืช
2551การใช้เชื้อ Bacillus spp. ในการควบคุมโรคของพริกที่เกิดจากเชื้อราบางชนิดโดยวิธีชีววิธีวสันณ์ เพชรรัตน์; ปฎิมาพร ปลอดภัย; Faculty of Natural Resources (Plant Science); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพืชศาสตร์
2533ความก้าวหน้าโครงการวิจัย ครั้งที่ 1/2532 เรื่องโรคต้นแห้งตายของจำปาดะขนุน (Artocarpus integer (Thumb,Merr.) และแนวทางในการป้องกันกำจัดเบื้องต้นมานะ กาญจนมณีเสถียร; วสันณ์ เพชรรัตน์; สุทธิรักษ์ แซ่หลิม; วัลลภา กฤษณีไพบูลย์; บรรหาร วิสมิตะนันท์; เสมอใจ ชื่นจิตต์; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช
2550ความหลากหลายของเชื้อรา Helminthosporium-complex และความสามารถในการใช้ควบคุมวัชพืชโดยชีววิธีวสันณ์ เพชรรัตน์; นพวรรณ นิลสุวรรณ; Faculty of Natural Resources (Pest Management); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช
2552ประเมินการใช้เชื้อ Streptomyces spp. สำหรับควบคุมโรคราเมล็ดผักกาดและโรคเหี่ยวเขียวของพริกขี้หนูโดยชีววิธีวสันณ์ เพชรรัตน์; ไสว บัวแก้ว; Faculty of Natural Resources (Pest Management); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช
2554ประเมินการใช้แบคทีเรียและราเอนโดไฟท์สำหรับควบคุมโรคเชื้อราบางชนิดของพริกโดยชีววิธีวสันณ์ เพชรรัตน์; ยุพาภรณ์ เดชโสภา; Faculty of Natural Resources (Pest Management); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช
2559ผลของ fungal treatment ต่อองค์ประกอบทางเคมี และการย่อยสลายในกระเพาะรูเมนโดยวิธี in sacco ของทางใบปาล์มน้ำปิ่น จันจุฬา; วสันณ์ เพชรรัตน์; Faculty of Natural Resources (Animal science); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาสัตวศาสตร์; Faculty of Natural Resources (Pest Management); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช
2552ระยะการสืบพันธุ์แบบไม่ใช้เพศ และแบบใช้เพศของเชื้อรา Cochliobolus spp.วสันณ์ เพชรรัตน์; จุติกานต์ วรปัทมศรี; Faculty of Natural Resources (Plant Science); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพืชศาสตร์
2560สูตรสำเร็จของ Streptomyces philanthi RL-1-178 ในการควบคุมโรคทางใบที่เกิดจากเชื้อราของถั่วฝักยาว (Vigna sesquipedalis (L.) Fruw.) โดยชีววิธีวสันณ์ เพชรรัตน์; ปรารถนา อัตตะมณี; Faculty of Natural Resources (Pest Management); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช
2556สูตรสำเร็จของจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ Streptomyces griseus subsp. formicus สำหรับการยับยั้งโรครากขาวของยางพาราวสันณ์ เพชรรัตน์; ปวีณา สังข์แก้ว; Faculty of Natural Resources (Plant Science); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพืชศาสตร์
2537อนุกรมวิธานและความสามารถในการทำให้เกิดโรคพืชของเชื้อรา Pythium spp. ที่แยกได้จากดินเพาะปลูกในภาคใต้ของประเทศไทยวสันณ์ เพชรรัตน์; ประไพพร ศิริคติธรรม; Faculty of Natural Resources (Pest Management); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช