Browsing by Author วรางคณา จุติดำรงค์พันธ์

Showing results 1 to 4 of 4
Issue DateTitleAuthor(s)
2558การจัดการขยะอินทรีย์แบบบูรณาการในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา จังหวัดนครศรีธรรมราชวรางคณา จุติดำรงค์พันธ์; เสกสรรค์ ดาราจร; Faculty of Environmental Management (Environmental Management); คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม
2559การพัฒนารูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่วมบนความร่วมมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาสวรางคณา จุติดำรงค์พันธ์; โซเฟีย เพ็ชรฆาต; Health System Management Institute; สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ
2561การลดอุณหภูมิผนังอาคารทึบโดยการจัดเรียงพืชคลุมผิวพื้นข้างอาคารวรางคณา จุติดำรงค์พันธ์; พัทจารี เพชรสลับศรี; Faculty of Environmental Management (Environmental Management); คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม
2562การศึกษาคุณลักษณะของเสียอินทรีย์จากกระบวนการผลิตซูริมิเพื่อใช้เป็นปุยน้ำหมักชีวภาพวรางคณา จุติดำรงค์พันธ์; อธิป เมฆพิรุณ; Faculty of Environmental Management (Environmental Management); คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม