Browsing by Author วรวิทย์ วงศ์นิรามัยกุล

Showing results 1 to 7 of 7
Issue DateTitleAuthor(s)
2556การบำบัดน้ำชะขยะจากหลุมฝังกลบด้วยวิธีเฟนตันวรวิทย์ วงศ์นิรามัยกุล; นฤมล ประดิษฐ์เสรี; Faculty of Technology and Environment
2556การพัฒนาชุดทดสอบเบื้องต้นสำหรับการตรวจวัดเหล็กที่ปนเปื้อนในแหล่งน้ำของจังหวัดภูเก็ตวรวิทย์ วงศ์นิรามัยกุล; พีระพงศ์ กำไล; Faculty of Technology and Environment
2021การพัฒนาอุปกรณ์เก็บตัวอย่างแบบแพสซีฟและการตรวจวัดสารอินทรีย์ระเหยง่ายในอากาศวรวิทย์ วงศ์นิรามัยกุล; บุษกร เกลี้ยงเกลา; Faculty of Technology and Environment; คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
2563การพัฒนาเซ็นเซอร์ชนิดตรวจวัดสีสำหรับคลอรีนในน้ำ โดยใช้เทคนิควิเคราะห์ภาพดิจิทัลวรวิทย์ วงศ์นิรามัยกุล; หทัยกาญจน์ แสงทอง; Faculty of Technology and Environment; คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
2561ชุดตรวจไนเตรทและไนไตรท์ในผลิตภัณฑ์จากอุตสาหกรรมเกษตรอารีย์ ชูดำ; วรวิทย์ วงศ์นิรามัยกุล; วัชรวดี ลิ่มสกุล; วิลาสินี ศรีพรหม; Faculty of Technology and Environment; คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
2552พลวัตระบบของ Do ของคลองอู่ตะเภาธันวดี เตชะภัททวรกุล สุขสาโรจน์; ภทรธร เอื้อกฤดาธิการ; จรงค์พันธ์ มุสิกะวงศ์; ชัยศรี สุขสาโรจน์; พยอม รัตนมณี; อดุลย์ เบ็ญนุ้ย; วรวิทย์ วงศ์นิรามัยกุล; Faculty of Environmental Management (Environmental Management); คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม; Faculty of Technology and Environment; คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม; Faculty of Engineering Civil Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
2555โครงการการตรวจวัดสารอินทรีย์ระเหยง่ายในพื้นที่เขตเศรษฐกิจของจังหวัดภูเก็ตด้วยวิธีการเก็บตัวอย่างแบบพาสซีพ : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์วรวิทย์ วงศ์นิรามัยกุล; เพริศพิชญ์ คณาธารณา; Faculty of Technology and Environment; คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม