Browsing by Author วรรณา เลี้ยววาริณ

Showing results 1 to 4 of 4
Issue DateTitleAuthor(s)
2547การประเมินผลการทดสอบฟอสฟอรัสในดิน สำหรับดินกรดเขตร้อนบางชนิดในภาคใต้ของประเทศไทยวรรณา เลี้ยววาริณ; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรดิน; คณะทรัพยากรธรรมชาติ (การจัดการทรัพยากรดิน)
2538การศึกษาศักยภาพของดินบริเวณชายฝั่งอ่าวปัตตานีสำหรับการทำนากุ้งบุญส่ง ไกรศรพรสรร; วรรณา เลี้ยววาริณ; พงศ์ศักดิ์ ศรีพงศ์พันธ์; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาเทคโนโลยีและการอุตสาหกรรม
2544การเปลี่ยนแปลงของระดับธาตุอาหารในทางใบที่ 17 ของปาล์มน้ำมันธีระพงศ์ จันทรนิยม; ประกิจ ทองคำ; วรรณา เลี้ยววาริณ
2544ความต้องการธาตุอาหารและการจัดการปุ๋ยเพื่อเพิ่มผลผลิตของปาล์มน้ำมันชัยรัตน์ นิลนนท์; ธีระ เอกสมทราเมษฐ์; ธีระพงศ์ จันทรนิยม; ประกิจ ทองคำ; วรรณา เลี้ยววาริณ; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาธรณีศาสตร์