Browsing by Author วรรณา ประยุกต์วงศ์

Showing results 1 to 3 of 3
Issue DateTitleAuthor(s)
2554การพัฒนาพิพิธภัณฑ์ดิจิตอลผ้าทอพื้นบ้านภาคใต้อัมพร ศรประสิทธิ์; วรรณา ประยุกต์วงศ์; ฉัตรไชย จันทร์พริ้ม; Faculty of Science (Biochemistry); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีวเคมี; Faculty of Economics (Economics); คณะเศรษฐศาสตร์
2543การศึกษาเบื้องต้นเรื่อง ตลาดสินค้าเกษตรทางเลือก : กรณีศึกษาตลาดสีเขียว อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาวรรณา ประยุกต์วงศ์; คณะเศรษฐศาสตร์ โครงการจัดตั้งภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร
2544การสังเคราะห์ผลการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง ยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนาเกษตรยั่งยืนภาคใต้วรรณา ประยุกต์วงศ์; คณะทรัพยากรธรรมชาติ; โครงการจัดตั้งภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร