Browsing by Author วรรณชไม การถนัด

Showing results 1 to 4 of 4
Issue DateTitleAuthor(s)
2541การสำรวจข้อมูลชีวภาพอ่าวปัตตานีกันทิมา เหาะเจริญ; ซุกรี หะยีสาแม; นิยม กำลังดี; วรรณชไม การถนัด; สมรักษ์ พันธ์ผล; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2553ความสำเร็จในการสืบพันธุ์ของประชากรนกยางเปีย ในบริเวณเรือนจำกลางปัตตานีวรรณชไม การถนัด; สมศักดิ์ บัวทิพย์; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์; Faculty of Science and Technology (Science programs)
2547ผลกระทบของสารฆ่าวัชพืชพาราควอทต่อไฮดราวรรณชไม การถนัด; ยุพดี ชัยสุขสันต์; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาวิทยาศาสตร์
2558พิษของเดลตาเมทรินต่อการพัฒนาของเอ็มบริโอปลาม้าลาย (Danio rerio)วรรณชไม การถนัด; นิรานี บินนิมะ