Browsing by Author วงจันทร์ เพชรพิเชฐเชียร

Showing results 1 to 14 of 14
Issue DateTitleAuthor(s)
2540กระบวนการพัฒนาเจตคติและค่านิยมในการประกอบวิชาชีพการพยาบาล กรณีศึกษา : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์อวยพร ตัณมุขยกุล; ทัศนีย์ นะแส; วงจันทร์ เพชรพิเชฐเชียร; อรสา กนกวงศ์; อุไร หัถกิจ; คณะพยาบาลศาสตร์
2557การพัฒนาและประเมินผลแนวปฏิบัติในการจัดการความปวดจากแผลอุบัติเหตุ ณ งานอุบัติเหตุ ฉุกเฉินวงจันทร์ เพชรพิเชฐเชียร; พนิตนันท์ หนูชัยปลอด; Faculty of Nursing (Medical Nursing); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์
2551การสำรวจประสบการณ์อาการที่พบบ่อยและการจัดการกับอาการของผู้เป็นมะเร็งในประเทศไทยกิตติกร นิลมานัต; วงจันทร์ เพชรพิเชฐเชียร; วันธณี วรุฬห์พานิช; สุรีย์พร กฤษเจริญ; Faculty of Nursing (Medical Nursing); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์; Faculty of Nursing (Surgical Nursing); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์; Faculty of Nursing (Pediatric Nursing); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์; Faculty of Nursing(Obstetric and Gynaecologic Nursing and Midwifecy); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลสูติ-นรีเวชและผดุงครรภ์
2557การให้คุณค่าและความเชื่อเกี่ยวกับการบริจาคอวัยวะ และบทบาทพยาบาลในการส่งเสริมการตัดสินใจของครอบครัวผู้ป่วยที่มีโอกาสบริจาคอวัยวะตามการรับรู้ของครอบครัวและพยาบาลวงจันทร์ เพชรพิเชฐเชียร; สุพรพรรณ์ กิจบรรยงเลิศ; Faculty of Nursing (Medical Nursing); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์
2548ทิศทางและแผนกลยุทธ์ในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการพยาบาลที่เป็นไปได้ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ประณีต ส่งวัฒนา; วงจันทร์ เพชรพิเชฐเชียร; วรวิทย์ บารู; อุมาพร ปุญญโสพรรณ; นิมัสตูรา แว; คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์; คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาควิชาภาษาตะวันออก; คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุขศาสตร์
2551ประสบการณ์ความปวดและการจัดการความปวดผู้ที่มีความปวดเรื้อรัง จากแนวเส้นประสาทเนื่องจากโรคงูสวัดวงจันทร์ เพชรพิเชฐเชียร; วิชยาพร ทองพิจิตร; Faculty of Nursing (Medical Nursing); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์
2555ผลของการนวดกดจุดสะท้อนที่ฝ่าเท้าต่อความรู้สึกปวดและความรู้สึกทุกข์ทรมานจากความปวดในผู้ป่วยโรคมะเร็งวงจันทร์ เพชรพิเชฐเชียร; อุไร ยอดแก้ว; Faculty of Nursing (Medical Nursing); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์
2554ผลของระบบการพยาบาลแบบสนับสนุนและให้ความรู้ต่ออาการปากแห้งและเยื่อบุช่องปากอักเสบในผู้ป่วยมะเร็งศีรษะและคอที่ได้รับรังสีรักษาวงจันทร์ เพชรพิเชฐเชียร; วันทนีย์ ดวงแก้ว; Faculty of Nursing (Medical Nursing); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์
2556ผลของโปรแกรมการดูแลช่องปากด้วยตนเองร่วมกับการอมกลั้วปากด้วยน้ำมันมะพร้าวต่ออาการเยื่อบุช่องปากอักเสบในผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัดวงจันทร์ เพชรพิเชฐเชียร; เอมอร สุวรรณพิวัฒน์; Faculty of Nursing (Medical Nursing); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์
2555ผลของโปรแกรมการออกกำลังกายด้วยการเดินสำหรับผู้ป่วยหลอดเลือดแดงส่วนปลายอุดตันต่อพฤติกรรมการออกกำลังกายและอาการปวดวงจันทร์ เพชรพิเชฐเชียร; พัชราพร กัลหะรัตน์; Faculty of Nursing (Medical Nursing); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์
2556พฤติกรรมการดูแลแบบเอื้ออาทรของพยาบาลห้องผ่าตัด และปัจจัยที่เกี่ยวข้องตามการรับรู้ของพยาบาลห้องผ่าตัดวงจันทร์ เพชรพิเชฐเชียร; ปรัศนียาภรณ์ ฤกษดายุทธ์; Faculty of Nursing (Medical Nursing); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์
2552รายงานการวิจัยเรื่องการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับจริยธรรมทางการพยาบาลในประเทศไทย ระหว่างปี พ.ศ. 2525-2546Faculty of Nursing (Medical Nursing); มัญชุภา ว่องวีระ; วงจันทร์ เพชรพิเชฐเชียร; เอมอร แซ่จิว; ปัทมา โลหเจริญวนิช; วราภรณ์ คงสุวรรณ; ศิริรัตน์ โกศัลวัฒน์; ศิริวรรณ พิริยคุณธร; Faculty of Nursing (Public Health Nursing); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุขศาสตร์; Faculty of Nursing (Surgical Nursing); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์; Faculty of Nursing (Medical Nursing); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์; Faculty of Nursing (Administration of Nursing Education and Nursing Service); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการบริหารการศึกษาพยาบาลและบริการการพยาบาล
2541รูปแบบความร่วมมือระหว่างการศึกษาพยาบาลและการบริการพยาบาล : กรณีตัวอย่างคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลหาดใหญ่ดวงวดี สังโขบล; ช่อลดา พันธุเสนา; ทัศนีย์ นะแส; วงจันทร์ เพชรพิเชฐเชียร; อรสา กนกวงศ์; ประสมศรี บุญยะตุลานนท์; วดี สุขสมบูรณ์; สุนี วิทยศิลป์; ประสานศรี ก่อสกุล; สาลี บุญศรีรัตน์; คณะพยาบาลศาสตร์
2552เปรียบเทียบคุณสมบัติของมาตรวัดความปวดในผู้ป่วยหลังผ่าตัด ผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุที่ไม่มีและเริ่มมีภาวะความเสื่อมทางการคิดและตัดสินใจวงจันทร์ เพชรพิเชฐเชียร; สุภาพ สะมะบุบ; Faculty of Nursing (Medical Nursing); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์