Browsing by Author ลัดดา ชูศิลป์ทอง

Showing results 1 to 3 of 3
Issue DateTitleAuthor(s)
2545การกำหนดเวลามาตรฐานและการศึกษาปรากฎการณ์การปฏิบัติตามวิธีปฏิบัติงานในกิจกรรมการพยาบาล และการจัดอัตรากำลัง กลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลหาดใหญ่นฤมล อนุมาศ; ขวัญตา บาลทิพย์; สาลี บุญศรีรัตน์; ลัดดา ชูศิลป์ทอง; ไขแสง โพธิโกสุม; รังสิยา นารินทร์; คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการบริหารการศึกษาพยาบาลและบริการการพยาบาล
2542การพัฒนาพฤติกรรมการบริหารงานของหัวหน้าหอไขแสง โพธิโกสุม; ลัดดา ชูศิลป์ทอง; ธนพร สายวารี; คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการบริหารการศึกษาพยาบาลและบริการการพยาบาล
2541รูปแบบการให้สุขศึกษาแก่มารดาในระยะตั้งครรภ์ยูเลียนนา พงศ์ธนสาร; จีรเนาว์ ทัศศรี; นภาพร กาละ; ลัดดา ชูศิลป์ทอง; สาลี บุญศรีรัตน์; คณะพยาบาลศาสตร์