Browsing by Author รัตนา ทองย้อย

Showing results 1 to 10 of 10
Issue DateTitleAuthor(s)
2541การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำคลองเตยและคลองอู่ตะเภาในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อจัดสร้างฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับการจัดการสิ่งแวดล้อมรัตนา ทองย้อย; นาตยา จึงเจริญธรรม; พีระพิทย์ พืชมงคล; สำนักวิจัยและพัฒนา
2547การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีจากดาวเทียมและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการกำหนดเขตพื้นที่น้ำท่วมภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน (จังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช)เชาวน์ ยงเฉลิมชัย; พีระพิทย์ พืชมงคล; สุชาดา ยงสถิตศักดิ์; อานันต์ คำภีระ; นาตยา จึงเจริญธรรม; รัตนา ทองย้อย; อดุลย์ เบ็ญนุ้ย; ศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคใต้
2550การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีจากดาวเทียมและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการกำหนดเขตพื้นที่น้ำท่วมในภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่างธิระดา ยงสถิติศักดิ์; เชาวน์ ยงเฉลิมชัย; นาตยา จึงเจริญธรรม; อานันต์ คำภีระ; รัตนา ทองย้อย; อดุลย์ เบ็ญนุ้ย; พีระพิทย์ พืชมงคล;
2554การประเมินพื้นที่เสี่ยงและความเปราะบางของชุมชนด้านความมั่นคงทางอาหาร: กรณีศึกษา ระบบการผลิตข้าวของชุมชน อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุงปาริชาติ วิสุทธิสมาจาร; สุวิทย์ สุวรรณโณ; ภัทรพงษ์ เกริกสกุล; รัตนา ทองย้อย
2551การวิเคราะห์ที่ตั้งของโรงงานอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มในจังหวัดกระบี่โดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์พีระพิทย์ พืชมงคล; ธิรดา ยงสถิตศักดิ์; นาตยา จึงเจริญธรรม; รัตนา ทองย้อย; อานันต์ คำภีระ; อดุลย์ เบ็ญนุ้ย; คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม
2542การใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อศึกษาการขยายตัวและผลกระทบต่อแหล่งน้ำของโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดใหญ่ในจังหวัดสงขลาพีระพิทย์ พืชมงคล; นาตยา จึงเจริญธรรม; รัตนา ทองย้อย; สำนักวิจัยและพัฒนา ฝ่ายข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติและการจัดการสิ่งแวดล้อมลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
2547ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการวางแผนพัฒนาเกษตรกรรม อุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลารัตนา ทองย้อย; คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม (การจัดการสิ่งแวดล้อม)
2542รายงานการวิจัยโครงการการวางแผนจัดเก็บและขนส่งขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตำบลบ้านพรุโดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์รัตนา ทองย้อย; อรวรรณ จันทนฤกษ์; อับดลเหลาะ เบ็ญนุ้ย; สำนักวิจัยและพัฒนา ฝ่ายข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติและการจัดการสิ่งแวดล้อมลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
2555รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ต้นแบบระบบรวบรวมและติดตามข้อมูลสภาวะแวดล้อมในเขตลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาแบบเชิงเวลาจริงพีระพิทย์ พืชมงคล ยงเฉลิมชัย; รัตนา ทองย้อย; เกริกชัย ทองหนู; ขนกกุล แซ่โค้ว; Faculty of Environmental Management (Environmental Management); คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม
2552รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาระบบให้บริการแผนที่ผ่านเว็บ : กรณีศึกษาพื้นที่จังหวัดสงขลาบานเย็น แซ่หลี; ศุภโชค สุขเกษม; ศิวิกา พฤฒิคิณี; ธิรดา ยงสถิตศักดิ์; รัตนา ทองย้อย; Faculty of Commerce and Management; คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ; Faculty of Science and Industrial Technology; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม; Faculty of Environmental Management (Environmental Management); คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม