Browsing by Author รัตนา, ทองย้อย

Showing results 1 to 5 of 5
Issue DateTitleAuthor(s)
2542การใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อศึกษาการขยายตัวและผลกระทบต่อแหล่งน้ำของโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดใหญ่ในจังหวัดสงขลาพีระพิทย์, พืชมงคล; รัตนา, ทองย้อย; นาตยา, จึงเจริญธรรม
2555ต้นแบบระบบรวบรวมและติดตามข้อมูลสภาวะแวดล้อมในเขตลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาแบบเชิงเวลาจริงพีระพิทย์, พืชมงคล ยงเฉลิมชัย; รัตนา, ทองย้อย; เกริกชัย, ทองหนู; ขนกกุล, แซ่โค้ว
2546ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการวางแผนพัฒนาเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลารัตนา, ทองย้อย
2547ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการวางแผนพัฒนาเกษตรกรรม อุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลารัตนา, ทองย้อย
2542รายงานการวิจัยโครงการการวางแผนจัดเก็บและขนส่งขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตำบลบ้านพรุโดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์อับดลเหลาะ, เบ็ญนุ้ย; รัตนา, ทองย้อย; อรวรรณ, จันทนฤกษ์