Browsing by Author รัญชนา สินธวาลัย

Showing results 1 to 18 of 18
Issue DateTitleAuthor(s)
2549การนำเทคนิคการกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพมาใช้ในการออกแบบหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นสำหรับนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการรัญชนา สินธวาลัย; นภิสพร มีมงคล; ศรีสิทธิ์ เจียรบุตร; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
2561การประยุกต์ใช้การเปรียบเทียบสมรรถนะเพื่อการปรับปรุงการดำเนินงานของศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์รัญชนา สินธวาลัย; พรรณทิวา รัตนโกสม; Faculty of Engineering (Industrial Engineering); คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
2558การประยุกต์ใช้เทคนิค DEA เพื่อการตัดสินใจเลือกหุ้นสามัญ กรณีศึกษา : หุ้นสามัญกลุ่มอุตสาหกรรมการเกษตรและอาหารในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรัญชนา สินธวาลัย; พิทยุตม์ คงพ่วง; Faculty of Engineering (Industrial Engineering); คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
2560การปรับปรุงประสิทธิภาพการทวนสอบปริมาณการผลิตในโรงงานแปรรูปไม้ยางพาราวนิดา รัตนมณี; รัญชนา สินธวาลัย; Faculty of Engineering Industrial Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
2551การพัฒนาระบบบูรณาการในการควบคุมกระบวนการและการจัดการความรู้สำหรับโรงงานยางแผ่นรมควันรัญชนา สินธวาลัย; นภิสพร มีมงคล; Faculty of Engineering Industrial Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
2555การพัฒนารูปแบบการดำเนินงานระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินก่อนถึงโรงพยาบาลรัญชนา สินธวาลัย; นริสสา พัฒนปรีชาวงศ์; Faculty of Engineering Industrial Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
2562การพัฒนาแนวทางการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ โดยใช้ KMMMรัญชนา สินธวาลัย; วินิดา หมัดเบ็ญหมาน; Faculty of Engineering (Industrial Engineering); คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
2563การลดของเสียในกระบวนการผลิต กรณีศึกษาในโรงงานถุงมือยางตัวอย่างรัญชนา สินธวาลัย; อภิญยา หนูพริ้ม; Faculty of Engineering (Industrial Engineering); คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
2554การวิเคราะห์ต้นทุนคุณภาพสำหรับโรงงานผลิตปะเก็นสำเร็จรูปรัญชนา สินธวาลัย; สนธยา ทวีรัตน์; Faculty of Engineering Industrial Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
2553การวิเคราะห์องค์ประกอบการให้ความสำคัญเรื่องคุณภาพของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์รัญชนา สินธวาลัย; Faculty of Engineering Industrial Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
2553การวิเคราะห์องค์ประกอบของความเครียดที่ส่งผลต่อสุขภาวะและประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร คณะวิศวกรรมศาสตร์นภิสพร มีมงคล; รัญชนา สินธวาลัย; Faculty of Engineering Industrial Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
2556การศึกษาแนวปฏิบัติของหน่วยงานภาครัฐที่สอดคล้องกับเกณฑ์คุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) :กรณีท้องถิ่นที่ดำเนินโครงการตำบล สุขภาวะในจังหวัดสงขลารัญชนา สินธวาลัย; กนกวรรณ มาไข่; Faculty of Engineering (Industrial Engineering); คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
2561การออกแบบข้อกำหนดทางเทคนิคและการศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตกาวติดโลหะจากยางพาราสำหรับอุตสาหกรรมรถยนต์รัญชนา สินธวาลัย; นิรมล ศรีไหม; Faculty of Engineering (Industrial Engineering); คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
2561การออกแบบบริการของ กฟภ. เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ: กรณีศึกษา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสะเดา อำเภอหาดใหญ่ และอำเภอเมือง จังหวัดสงขลารัญชนา สินธวาลัย; กนกพร วงศ์มณี; Faculty of Engineering (Industrial Engineering); คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
2560การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บข้อมูลสำหรับการเลี้ยงกุ้ง กรณีศึกษาฟาร์มในจังหวัดสงขลารัญชนา สินธวาลัย; คลอปิติ วัฒนา; Faculty of Engineering (Industrial Engineering); คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
2560การเพิ่มประสิทธิภาพการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลคุณภาพไฟฟ้าของสถานีไฟฟ้า กฟภ.รัญชนา สินธวาลัย; มูฮำมัด มาแกง; Faculty of Engineering (Industrial Engineering); คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
2554ศึกษาการประยุกต์ใช้การจัดการความรู้ในภาคอุตสาหกรรมรัญชนา สินธวาลัย; นภิสพร มีมงคล; Faculty of Engineering Industrial Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
2549โครงการศึกษาความเข้าใจด้านคุณภาพและเทคนิคด้านคุณภาพที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมโดยวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบกับลักษณะนิสัยและวัฒนธรรมของคนไทย : กรณีศึกษาในพื้นที่จังหวัดสงขลาและจังหวัดใกล้เคียง :นภิสพร มีมงคล; ศรีสิทธิ์ เจียรบุตร; รัญชนา สินธวาลัย; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ