Browsing by Author รัชนี กัลยาณคุณาวุฒิ

Showing results 1 to 6 of 6
Issue DateTitleAuthor(s)
2535?]การวิจัยสำรวจเอกสารการวิจัยเกี่ยวกับปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ระหว่าง พ.ศ. 2521-2532)รัชนี กัลยาณคุณาวุฒิ
2541การศึกษาความต้องการแรงงานเพื่อตอบสนองการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สุรเชษฐ์ ชิระมณี; สมแก้ว รุ่งเลิศเกรียงไกร; รัชนี กัลยาณคุณาวุฒิ; ศรีสุพร ช่วงสกุล; สุชาย อัศวพันธุ์ธนกุล; ศูนย์ศึกษาเพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย
2540การศึกษาความต้องการแรงงานเพื่อตอบสนองการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สุรเชษฐ์ ชิระมณี; สมแก้ว รุ่งเลิศเกรียงไกร; รัชนี กัลยาณคุณาวุฒิ; ศรีสุพร ช่วงสกุล; สุชาย อัศวพันธุ์ธนกุล; คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์
2551รำลึกภาพผ่านคำบอกเล่ากองทัพญี่ปุ่นในช่วงสงครามโลก ครั้งที่ 2 จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดพัทลุง จังหวัดสงขลารัชนี กัลยาณคุณาวุฒิ; สุจิตรา จรจิตร; ศรีสุพร ช่วงสกุล; กุณฑลีย์ ไวทยะวณิช; Faculty of Liberal Arts (Educational Foundation); คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาสารัตถศึกษา
2528แนวโน้มทางการศึกษา เปรียบเทียบสังคมไทยพุทธและไทยมุสลิม ในจังหวัดชายแดนภาคใต้รัชนี กัลยาณคุณาวุฒิ; คณะวิทยาการจัดการ
2544แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์จังหวัดนครศรีธรรมราชรัชนี กัลยาณคุณาวุฒิ; คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาสารัตถศึกษา