Browsing by Author ระพีพร เรืองช่วย

Showing results 1 to 3 of 3
Issue DateTitleAuthor(s)
2549การเลี้ยงสาหร่ายผมนางเพื่อเป็นอาชีพทางเลือกใหม่สำหรับชาวประมงพื้นบ้านในอ่าวปัตตานี จังหวัดปัตตานีระพีพร เรืองช่วย; โชคชัย เหลืองธุวปราณีต; นิรัติศัย เพชรสุภา; อมมี คุณอารี; พายัพ มาศนิยม; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาเทคโนโลยีและการอุตสาหกรรม
2020ชีววิทยาการสืบพันธุ์และองค์ประกอบทางเคมีบางประการของสายพันธุ์สาหร่ายผมนางสกุล Gracilaria จากบ่อเลี้ยง จังหวัดปัตตานี และจังหวัดสงขลาระพีพร เรืองช่วย; ปาริฉัตร สังข์ทอง; Faculty of Sciecnce and Technology (Technology and Industries); คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาเทคโนโลยีและการอุตสาหกรรม
2561ตัวแบบที่เหมาะสมในการเพาะและขยายพันธุ์สาหร่ายไส้ไก่ Ulvo intestinolis Linnaeusระพีพร เรืองช่วย; โชคชัย เหลืองธุวปราณีต; Faculty of Science and Technology; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี