Browsing by Author รวี เถียรไพศาล

Showing results 1 to 17 of 17
Issue DateTitleAuthor(s)
2555การคัดเลือกสายพันธุ์ Lactobacillus ในช่องปากเพื่อใช้เป็นโพรไบโอติกในช่องปากรวี เถียรไพศาล; สุพัชรินทร์ พิวัฒน์; พีระพัฒ หวานนุ่น; อักษรทอง ชูรักษ์; Faculty of Dentistry (Oral Biology and Occlusion); คณะทันตแพทยศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยาช่องปากและระบบการบดเคี้ยว; Faculty of Dentistry (Preventive Dentistry); คณะทันตแพทยศาสตร์ ภาควิชาทันตกรรมป้องกัน
2561การจำแนกชนิดและศึกษาคุณสมบัติของเชื้อไบฟิโดแบคทีเรียที่เกี่ยวข้องกับโรคฟันผุรุนแรงในเด็กสุพัชรินทร์ พิวัฒน์; รวี เถียรไพศาล; ภารดา อุทโท; Faculty of Dentistry (Preventive Dentistry); คณะทันตแพทยศาสตร์ ภาควิชาทันตกรรมป้องกัน; Faculty of Dentistry. (Stomatology)
2557การต้านเชื้อจุลชีพและการต้านการสร้างไบโอฟิล์มของสารสกัดอาร์โทคาร์ปัส ลาคูชา ต่อเชื้อโรคในช่องปากรวี เถียรไพศาล; สุกัลยา เสนาพงศ์; Faculty of Dentistry (Oral Biology and Occlusion); คณะทันตแพทยศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยาช่องปากและระบบการบดเคี้ยว
2550การนำ Zein มาใช้เป็นสารก่อฟิล์มสำหรับ Chlorhexidine varnishนิมิตร วรกุล; รวี เถียรไพศาล; คณะทันตแพทยศาสตร์ ภาควิชาโอษฐวิทยา; คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม
2556การพัฒนาสารสกัดจากอาโทร์คาปัส ลาคูชา เพื่อใช้กำจัดเชื้อในคลองรากฟันรวี เถียรไพศาล; พัทรนันท์ เรืองเกียรติกุล; Faculty of Dentistry (Oral Biology and Occlusion); คณะทันตแพทยศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยาช่องปากและระบบการบดเคี้ยว
2558การพัฒนาโพรไบโอติกแลกโตแบซิลลัสพาราเคซิอายเอสตีหนึ่งเพื่อใช้ป้องกันโรคในช่องปากรวี เถียรไพศาล; สุพัชรินทร์ พิวัฒน์; นุชนรี อัครชนียาก; ประพาฬศรี เรืองศรี; มุทิตา ว่องสุวรรณเลิศ; Faculty of Dentistry (Stomatology); คณะทันตแพทยศาสตร์ ภาควิชาโอษฐวิทยา; Faculty of Dentistry. (Stomatology); คณะทันตแพทยศาสตร์ ภาควิชาทันตกรรมป้องกัน; Faculty of Dentistry (Conservative Dentistry); คณะทันตแพทยศาสตร์ ภาควิชาทันตกรรมอนุรักษ์
2550การพิสูจน์และศึกษาคุณลักษณะของแบคทิริโอซินโอเปรอนในเชื้อแบคทีเรียสายพันธุ์สเตร็ปโตคอกคัส แซนเควียส เอทีซีซี 10556รวี เถียรไพศาล; เจษฎี แก้วศรีจันทร์; คณะเภสัชศาสตร์; คณะทันตแพทยศาสตร์
2019การศึกษาความชุกของเชื้อเอนเทอโรคอคคัส ฟีคาลิสในฟันที่ล้มเหลวจากการรักษาคลองรากฟันที่มีรอยโรคปลายรากด้วยวิธี Real-time PCR และ การเพาะเลี้ยงเชื้อรวี เถียรไพศาล; ภัทรมน ประไพสิทธิ์; Faculty of Dentistry; คณะทันตแพทยศาสตร์
2551การศึกษาน้ำยางพาราในระดับโมเลกุลสำหรับไบโอเทคศักยภาพสูงเกษม อัศวตรีรัตนกุล; นพแก้ว เจริญทิพากร; ภัทธาวุธ จิวตระกูล; อธิพล พัฒยะ; เครือวัลย์ ยุนรัมย์; กมลวรรณ กนกวิรุฬห์; เกศจี เม่งอำพัน; วรรณภา ศรีธัญรัตน์; รพีพรรณ วิทิตสุวรรณกุล; ธีรยศ วิทิตสุวรรณกุล; เครือวัลย์ พลจันทร; รวี เถียรไพศาล; ภาสุรี แสงศุภวานิช; อมรรัตน์ พงศ์ดารา; อธิยา รัตนพิทยาภรณ์; วิไลวรรณ โชติเกียรติ; คณะทันตแพทยศาสตร์ ภาควิชาโอษฐวิทยา; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีวเคมี; คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
2531การศึกษาโรคติดเชื้อแบคทีเรียในช่องปากและบริเวณใบหน้าในภาคใต้ของประเทศไทยสุพิศ จึงพาณิชย์; รวี เถียรไพศาล; พัชรี กัมพลานนท์; คณะทันตแพทยศาสตร์ ภาควิชาโอษฐวิทยา
2549การส่งถ่ายเชื้อเสตร็ปโตคอคคัสมิวแทนส์และแลคโตแบซิลลัสแม่สู่ลูกรวี เถียรไพศาล; ทรงชัย ฐิตโสมกุล; สุพัชรินทร์ พิวัฒน์; คณะทันตแพทยศาสตร์ ภาควิชาโอษฐวิทยา; คณะทันตแพทยศาสตร์ ภาควิชาทันตกรรมป้องกัน
2019การเปรียบเทียบความสามารถในการต้านเชื้อและการคงฤทธิ์ของอนุภาคซิลเวอร์นาโนขนาดต่าง ๆ ในโพลอกซาเมอร์ 407 เจล และในมาโครกอลผสมโพรพิลีนไกลคอล สำหรับใช้ในคลองรากฟันรวี เถียรไพศาล; นฤพร ทาไทย; Faculty of Dentistry; คณะทันตแพทยศาสตร์
2544การเปรียบเทียบประสิทธิผลในการลดเชื้อแบคทีเรียในช่องปากของการใช้น้ำยาบ้วนปาก คลอเฮกซิดีน 0.12 เปอร์เซนต์ น้ำหนัก/ปริมาตร และน้ำยาบ้วนปากสเปเชียล (คลอโรซัยลีนอล 0.005 เปอร์เซ็นต์) ปริมาตร/ปริมาตรกนกพร ปางสมบูรณ์; ดวงพร เกิดผล; รวี เถียรไพศาล; คณะทันตแพทยศาสตร์ ภาควิชาโอษฐวิทยา
2561คุณสมบัติของสารผสมคลอร์เฮกซิดีน, อะเล็กซิดีน หรือออคทินิดีนกับโพลอกซาเมอร์ 407 ศึกษาในหลอดทดลองรวี เถียรไพศาล; ศิรยา ศิลปรัสมี; Faculty of Dentistry; คณะทันตแพทยศาสตร์
2557ผลการต้านจุลชีพของสมุนไพรไทยในวงศ์ Lamiaceae, Piperaceae และ Zingiberaceae ต่อเชื้อก่อโรคในช่องปากรวี เถียรไพศาล; ปาจรีย์ ขาวสุด; Faculty of Dentistry (Oral Biology and Occlusion); คณะทันตแพทยศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยาช่องปากและระบบการบดเคี้ยว
2019ผลของสารประกอบซิลเวอร์ชนิดต่าง ๆ ต่อจุลชีพในช่องปาก ความเป็นพิษต่อเซลล์เยื่้อบุช่องปากมนุษย์และการหยุดยั้งฟันผุในแบบจำลองฟันรวี เถียรไพศาล; พัชรี ไชยทอง; Faculty of Dentistry; คณะทันตแพทยศาสตร์
2532เชื้อสเตร็ปโตคอคคัส มิวแทนส์ กับโรคฟันผุของเด็กนักเรียนในภาคใต้รวี เถียรไพศาล; สมพิศ คินทรักษ์; จิตสุดา จันทร์เจริญ; เปรมทิพย์ อรรฆยานนท์; คณะทันตแพทยศาสตร์ ภาควิชาโอษฐวิทยา