Browsing by Author มาลี โรจน์พิบูลสถิตย์

Showing results 1 to 3 of 3
Issue DateTitleAuthor(s)
2537การจ่ายยารักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์โดย ร้านขายยาในเขตจังหวัดสงขลามาลี โรจน์พิบูลสถิตย์; โพยม วงศ์ภูวรักษ์; วันทนา เหรียญมงคล; คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาเภสัชกรรมคลินิก
2552การพัฒนารูปแบบการค้นหาและส่งต่อผู้ป่วยที่มีอาการน่าสงสัยเป็นวัณโรคโดยบุคลากรร้านยามาลี โรจน์พิบูลสถิตย์; นิยะดา แซมมณี; Faculty of Pharmaceutical Sciences (Clinical Pharmacy); คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาเภสัชกรรมคลินิก
2556ความร่วมมือในการใช้ยาและพฤติกรรมทางเพศของผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวี ในยุคของการเข้าถึงการรักษาด้วยยาต้านไวรัสเอดส์อย่างถ้วนหน้ามาลี โรจน์พิบูลสถิตย์; ศันสนีย สินารักษ์; Faculty of Pharmaceutical Sciences (Clinical Pharmacy); คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาเภสัชกรรมคลินิก