Browsing by Author มาลี หังสพฤกษ์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 3 of 3
Issue DateTitleAuthor(s)
2546ความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ใช้บัณฑิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มาลี หังสพฤกษ์; อารีย์ คณาวิวัฒน์ไชย; สำนักงานอธิการบดี กองแผนงาน
2544ทัศนะและผลการเรียนของนักศึกษาในกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ฉลวย ชีวกิดาการ; อารีย์ คณาวิวัฒน์ไชย; มาลี หังสพฤกษ์; สุพัชรีย์ อังคสุวรรณ; เยาวนารถ อุทยมกุล; อมรา ศรีสัจจัง; ธีรวัฒน์ พูนศิลป์; คมกฤช ชนะศรี; สำนักงานอธิการบดี กองแผนงาน
2545รายงานภาวะการหางานทำของบัณฑิต รุ่นปีการศึกษา 2542 และความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์อารีย์ คณาวิวัฒน์ไชย; มาลี หังสพฤกษ์; สำนักงานอธิการบดี กองแผนงาน