Browsing by Author มารุต ดำชะอม

Showing results 1 to 15 of 15
Issue DateTitleAuthor(s)
2550การจัดการซะกาดของคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดและคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิดในสามจังหวัดชายแดนใต้ของไทยมารุต ดำชะอม; รอมลี โต๊ะตันหยง; ศึกษาศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมชน
2539การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความเป็นผู้นำแบบประชาธิปไตยให้แก่นักเรียนตามทัศนะของครูประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดยะลามารุต ดำชะอม; นฤมล จิเวศพงศ์; ศึกษาศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมชน
2550การพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตของแรงงานสตรีในอุตสาหกรรมอาหารทะเล จังหวัดปัตตานีสนั่น เพ็งเหมือน; เพ็ญพักตร์ ทองแท้; มารุต ดำชะอม; ปราณี ทองคำ; คณะศึกษาศาสตร์
2538การมีส่วนร่วมในการพัฒนาหมู่บ้านของครูสอนศาสนาอิสลาม ในโรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดยะลามารุต ดำชะอม; สุทัศน์ ดำศรี; ศึกษาศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมชน
2550การสร้างเครือข่ายการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชน : กรณีศึกษาตำบลบางโกระ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานีมารุต ดำชะอม; สกุลวิชย์ พูนนวล; ศึกษาศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมชน
2538ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาหมู่บ้าน : กรณีศึกษาบ้านทับคริสต์ อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานีมารุต ดำชะอม; มีคาแอล อดุลย์เกษม; ศึกษาศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมชน
2542ปัจจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของสถานีอนามัย ในจังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาสมารุต ดำชะอม; จรงฤทธิ์ สังข์ประสิทธิ์; ศึกษาศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมชน
2544ผลการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมที่มีต่อภาวะสุขภาพของผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ในโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดนราธิวาสมารุต ดำชะอม; กิ่งแก้ว พรหมชาติ; ศึกษาศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมชน
2540ผลของกิจกรรมรักษ์ความสะอาดของโรงเรียนบ้านรัตนา อำเภอยะหา จังหวัดยะลา ที่มีต่อพฤติกรรมการกำจัดขยะมูลฝอยของนักเรียนมารุต ดำชะอม; จรวย พงศ์ประยูร; ศึกษาศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมชน
2540ผลของวิธีสอนโดยการสร้างเสริมเจตคติต่อจริยธรรมของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6มารุต ดำชะอม; ปรัชญา พรหมวงษ์; ศึกษาศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมชน
2543พฤติกรรมการป้องกันอุบัติเหตุของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ในจังหวัดปัตตานีมารุต ดำชะอม; สุภาวลัย ผ่องใส; ศึกษาศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมชน
2540ภาวะความเป็นผู้นำของพนักงานธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สังกัดสำนักงานสาขาเขต-ภาคใต้ 6มารุต ดำชะอม; น้ำเพชร โพธิพุกกณะ; ศึกษาศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมชน
2548รายงานการติดตามประเมินผลโครงการพัฒนาอาชีพในโรงเรียนสอนศาสนาอิสลาม/ปอเนาะ/ชุมชน ในจังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาสมารุต ดำชะอม; สนั่น เพ็งเหมือน; ปราณี ทองคำ; ศิริวรรณ วิบูลย์มา; คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาการศึกษา
2548รายงานการติดตามผลประเมินผลโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนอย่างยั่งยืนโดยการพัฒนาศักยภาพและเชื่อมโยงการทำงานกับเครือข่ายภาคประชาชนในระดับตำบล/อำเภอ/จังหวัด ของ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ศิริวรรณ วิบูลย์มา; สนั่น เพ็งเหมือน; ปราณี ทองคำ; มารุต ดำชะอม; คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาการศึกษา; สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา
2550รูปแบบการส่งเสริมพัฒนาการเด็กวัยก่อนเรียนโดยการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน : กรณีศึกษาตำบลมูโนะ อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาสมารุต ดำชะอม; จิรัชยา ทองจันทร์; ศึกษาศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมชน