Browsing by Author มานพ จิตต์ภูษา

Showing results 1 to 17 of 17
Issue DateTitleAuthor(s)
2549การประเมินสถานการณ์การใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายในประเทศไทยสุรพล ปธานวนิช; ศักดิ์ศรี บริบาลบรรพตเขตต์; ธวัช ทันโตภาส; มานพ จิตต์ภูษา; นงเยาว์ เนาวรัตน์; โสภิดา วีรกุลเทวัญ; ศรินทิพย์ หมั่นทรัพย์; จรัญญา วงษ์พรหม; ธนะจักร เย็นบำรุง; เพ็ญพิสุทธิ์ ใจสนิท; ปรมินทร์ อริเดช; คณะรัฐศาสตร์
2532การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาสังคมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ฉวีวรรณ วรรณประเสริฐ; มานพ จิตต์ภูษา; คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาควิชาสังคมศาสตร์
2542การใช้สถิติชี้ประเด็นหญิงชายในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบาล (อบต.)กัลยา นิติเรืองจรัส; เพ็ญพักตร์ ทองแท้; อภิญญา วงศ์กิดาการ; มานพ จิตต์ภูษา; ดลมนรรจน์ บากา
2550การใช้สารสนเทศเพื่อการทำสารนิพนธ์ของนักศึกษา วิทยาลัยอิสลามยะลามานพ จิตต์ภูษา; นูรีดา จะปะกียา; บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
2545ความต้องการและการใช้สารนิเทศของผู้ใช้บริการห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" จังหวัดปัตตานีมานพ จิตต์ภูษา; ยุพา อ่อนรักษ์; บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
2550ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสื่อที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์หอสมุดจอห์น เอฟ. เคนเนดี้มานพ จิตต์ภูษา; ปิยะกานต์ หนูประกอบ; บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
2540ตัวแบบเชิงสาเหตุเกี่ยวกับโครงสร้างอำนาจของครอบครัวมานพ จิตต์ภูษา; อิสระ ทองสามสี; สังคมวิทยา
2537บทบาทที่เป็นจริงและบทบาทที่คาดหวังของพัฒนาการอำเภอในทัศนะของข้าราชการพัฒนาชุมชน จังหวัดปัตตานีมานพ จิตต์ภูษา; สังเขป จันทร์ศรี; Faculty of Education (Education); คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาการศึกษา
2545บทบาทและหน้าที่ของครอบครัวมุสลิมในชุมชนบ้านคลอง อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานีมานพ จิตต์ภูษา; ซีดะห์ สาเมาะ; สังคมวิทยา
2531ประเมินผลกระทบพื้นที่ชนบทภาคใต้บรรเจิด อารีกูลชัย; สุรเชษฐ์ ชิระมณี; สมพร เฟื่องจันทร์; อภินันท์ กำนัลรัตน์; พิชัย ธานีรณานนท์; มานพ จิตต์ภูษา; ค้วน ขาวหนู; สำนักวิจัยและพัฒนา
2547ปัจจัยที่มีผลต่อการค้นคืนสารนิเทศโดยใช้การสืบค้นแบบออนไลน์มานพ จิตต์ภูษา; นิติพร สุนทรนนท์; บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
2548ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อจุดประสงค์ทางวิชาการของอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มานพ จิตต์ภูษา; วรรณกร อัศวมงคลชัย; บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
2535ผลกระทบของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 6 ที่มีต่อการพัฒนาทรัพยากรในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้มานพ จิตต์ภูษา; มลฑล มูลไชย; รัดใจ กสินอุบล; ถนอม สุวรรณศรี; ภัทราพร วิชิสโร; คณารักษ์ บุญสิน; ชุติมา สืบมา; ประเทือง สาสุด; วชิราภรณ์ ศรีเบญจกุล; สำนักวิจัยและพัฒนา
2547พฤติกรรมการแสวงหาสารนิเทศเพื่อประกอบการศึกษาของนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์นครศรีธรรมราช สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลมานพ จิตต์ภูษา; ภาวนา พุ่มไสว; บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
2550ระบบการบริหารงานวิจัยสำหรับมหาวิทยาลัยภูมิภาค : กรณีศึกษาสาขามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จารียา อรรถอนุชิต; ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี; คณิตา นิจจรัลกุล; เปรมินทร์ คาระวี; อับดุลรอชีด เจะมะ; ชิดชนก เชิงเชาว์; มานพ จิตต์ภูษา; ดุษณ์ดาว เลิศพิพัฒน์; ธีรวัฒน์ หังสพฤกษ์; จรัส ชูชื่น; กาญจนา พูนศิลป์; คณะรัฐศาสตร์; คณะศึกษาศาสตร์; คณะศิลปศาสตร์; คณะวิทยาการจัดการ; วิทยาลัยอิสลามศึกษา (อิสลามศึกษา); คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์; คณะวิทยาการสื่อสาร
2543สังคมกรณ์ทางการเมืองของชาวไทยมุสลิมในจังหวัดสตูลมานพ จิตต์ภูษา; วิลาศ ชูช่วย; สังคมวิทยา
2533ไสยศาสตร์ที่ปรากฎในวรรณกรรมท้องถิ่นภาคใต้มานพ จิตต์ภูษา; รัตนาภรณ์ เวียสุวรรณ; ภาษาไทย