Browsing by Author มัลลิกา คณานุรักษ์

Showing results 1 to 7 of 7
Issue DateTitleAuthor(s)
2547กลวิธีทางภาษาของคำขวัญกับการสร้างภาพลักษณ์ของบริษัทประกันวินาศภัยในประเทศไทยมัลลิกา คณานุรักษ์; ธิระพงษ์ นิพัทธสัจก์; ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
2537การวิเคราะห์นิทานพื้นบ้านไทยมุสลิมจังหวัดปัตตานีมัลลิกา คณานุรักษ์; นุชนาถ เหละดุวี; ภาษาไทย
2548การเล่าข่าวในรายการ"เสียงนกเสียงกา" ของทวน ทักษิณมัลลิกา คณานุรักษ์; ปวีณา ศิริกุล; ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
2548การเล่าเรื่องในวรรณกรรมเยาวชนของอัศศิริ ธรรมโชติมัลลิกา คณานุรักษ์; บุณฑริกา เกื้อคลัง; ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
2547ความรุนแรงที่ปรากฎในการใช้ภาษาของข่าวอาชญากรรม ในหนังสือพิมพ์รายวันมัลลิกา คณานุรักษ์; จุฑาทิพย์ โพธิ์ทอง; ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
2534คำยืมภาษามลายูท้องถิ่นปัตตานีในภาษาไทยถิ่น 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้มัลลิกา คณานุรักษ์; สุภา วัชรสุขุม; ภาษาไทย
2538วิเคราะห์ปัญหาของเด็กและเยาวชนในนวนิยายของโบตั๋นมัลลิกา คณานุรักษ์; สุจิรา เผ่าเพ็ง; ภาษาไทย