Browsing by Author มะรอนิง สาแลมิง

Showing results 1 to 7 of 7
Issue DateTitleAuthor(s)
2563การพัฒนากฎหมายว่าด้วยกิจการฮาลาลในประเทศไทย ศึกษาความจำเป็นและความเหมาะสมมะรอนิง สาแลมิง; หมัดอูเส็น หมัดหมัน; Faculty of Islamic Sciences; คณะวิทยาการอิสลาม
2557การอยู่ร่วมกันของชุมชนในสังคมพหุวัฒนธรรม : กรณีศึกษาตำบลทรายขาว อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานีมะรอนิง สาแลมิง; สุไรยา วานิ; สถาบันสันติศึกษา; Institute for Peace Studies
2561การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเกี่ยวกับครอบครัวตามบทบัญญัติแห่งศาสนาอิสลามของสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา : วิธีการ และความพึงพอใจของผู้ใช้บริการมะรอนิง สาแลมิง; อดุลเดช โต๊ะแอ; College of Islamic Studies (Islamic Studies); วิทยาลัยอิสลามศึกษา (อิสลามศึกษา)
2022ความห่างทางสังคมและภาพพจน์เหมารวมอัตลักษณ์เชื้อชาติมลายูของคนรุ่นใหม่ภายใต้สังคมที่หลากหลายทางวัฒนธรรมในปัตตานีศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี; มะรอนิง สาแลมิง; ธนัญกรณ์ หิรัญญ์ไพสิฐกุล; สถาบันสันติศึกษา; Institute for Peace Studies
2552ศึกษาวิเคราะห์ หนังสือมุนยะฮฺอัลมุศอลลีย์ ของชัยคฺดาวูด บิน อับดุลลอฮฺ อัลฟะฎอนีย์มะรอนิง สาแลมิง; แวอาลี โตะตาตู; อิสลามศึกษา
2551สภาพ ปัญหา และความต้องการในการจัดการศึกษาของสถาบันศึกษาปอเนาะในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้มะรอนิง สาแลมิง; มูหามัดรูยานี บากา; นิเลาะ แวอุเซ็ง; วิทยาลัยอิสลามศึกษา
2552หลักเกณฑ์ข้อบัญญัติการกีฬาในอิสลามมะรอนิง สาแลมิง; สุกรี สาแลง; อิสลามศึกษา