Browsing by Author มะรอนิง, สาแลมิง

Showing results 1 to 8 of 8
Issue DateTitleAuthor(s)
2557การจัดการมรดกตามหลักกฎหมายอิสลามของมุสลิมในจังหวัดสตูลมะรอนิง, สาแลมิง; หมัดอูเส็น, หมัดหมัน; College of Islamic Studies (Islamic Studies); วิทยาลัยอิสลามศึกษา (อิสลามศึกษา)
2554การบริหารจัดการทรัพย์สินริบาในกฎหมายอิสลาม : กรณีศึกษาการปฏิบัติของชาวมุสลิมในเทศบาลเมืองนราธิวาสมะรอนิง, สาแลมิง; มะรอมือลี, บือราเฮง; College of Islamic Studies (Islamic Studies); วิทยาลัยอิสลามศึกษา (อิสลามศึกษา)
2557การใช้ประโยชน์ของมุสลิมในประเทศไทยจากงบสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) ตามทัศนะนักกฎหมายอิสลามมะรอนิง, สาแลมิง; อุสมาน, แม; College of Islamic Studies (Islamic Studies); วิทยาลัยอิสลามศึกษา (อิสลามศึกษา)
2554ข้อกำหนดเกี่ยวกับการเสริมความงามของสตรีในกฎหมายอิสลามมะรอนิง, สาแลมิง; วิวัฒน์, นุ้ยผอม; College of Islamic Studies (Islamic Studies); วิทยาลัยอิสลามศึกษา (อิสลามศึกษา)
2553ฟิกฮฺนิพนธ์ของชัยคฺมุหัมมัด บิน อิสมาอีด ดาวูด อัลฟะฏอนีย์ในหนังสือวุชาหฺ อัลอัฟรอหฺ วะอิสบาหฺ อัลฟะลาหฺมะรอนิง, สาแลมิง; รอย๊ะ, หวันโส๊ะ; College of Islamic Studies (Islamic Studies); วิทยาลัยอิสลามศึกษา (อิสลามศึกษา)
2555มุฟตีย์แห่งประเทศไทย : ความจำเป็น ความเป็นไปได้และรูปแบบมะรอนิง, สาแลมิง; ฆอซาลี, เบ็ญหมัด; College of Islamic Studies (Islamic Studies); วิทยาลัยอิสลามศึกษา (อิสลามศึกษา)
2561ศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายอิสลามว่าด้วยอาหารฮาลาลมะรอนิง, สาแลมิง; ทวี, นุ้ยผอม; College of Islamic Studies (Islamic Studies); วิทยาลัยอิสลามศึกษา (อิสลามศึกษา)
2557สิทธิการชุมนุมในกฎหมายอิสลามมะรอนิง, สาแลมิง; อรรณพ, แดงโกเมน; College of Islamic Studies (Islamic Studies); วิทยาลัยอิสลามศึกษา (อิสลามศึกษา)