Browsing by Author ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

Showing results 1 to 20 of 26  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2545กลวิธีการจูงใจในสื่อแผ่นพับของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสนธยา อนรรฆศิริ; ปทุมพร แป้นเหลือ; ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
2547กลวิธีทางภาษาของคำขวัญกับการสร้างภาพลักษณ์ของบริษัทประกันวินาศภัยในประเทศไทยมัลลิกา คณานุรักษ์; ธิระพงษ์ นิพัทธสัจก์; ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
2546การปฏิบัติงานตามภารกิจของสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัด ตามทัศนะของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดนราธิวาสอำภา บุญช่วย; อัจฉรา ช่วยนุ่ม; ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
2542การรับรู้ภาษาโฆษณาของแม่บ้านในจังหวัดปัตตานีวันเนาว์ ยูเด็น; ณัฐพงษ์ ย่าหลี; ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
2548การเล่าข่าวในรายการ"เสียงนกเสียงกา" ของทวน ทักษิณมัลลิกา คณานุรักษ์; ปวีณา ศิริกุล; ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
2548การเล่าเรื่องในวรรณกรรมเยาวชนของอัศศิริ ธรรมโชติมัลลิกา คณานุรักษ์; บุณฑริกา เกื้อคลัง; ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
2545การใช้ภาษาในการปฏิบัติงานตำรวจชุมชนสัมพันธ์ : กรณีศึกษาการปฏิบัติงานในจังหวัดปัตตานีอาภาพรรณ วรรณโชติ; วรยุทธ์ ลูกเมือง; ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
2546การใช้ภาษาในภาพยนต์โฆษณาทางโทรทัศน์ : กรณีศึกษาผลงานโฆษณา ที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายของการประกวดโฆษณายอดเยี่ยมแห่งประเทศไทย (TACT Awards) ประจำปี 2542-2543)มัลลิกา คณานุรักษ์; ไซหนับ เอส เอ; ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
2545การใช้ภาษาไทยในการเสนอข่าวทางสื่อโทรทัศน์ : กรณีศึกษาสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง 11 จังหวัดสงขลาดวงมน จิตร์จำนงค์; กิตติศักดิ์ คชรัตน์; ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
2545ข้อความสื่อเพศในหนังสือพิมพ์ไทยรายวันสนธยา อนรรฆศิริ; กฤตกาล ฑปภูผา; ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
2547ความรุนแรงที่ปรากฎในการใช้ภาษาของข่าวอาชญากรรม ในหนังสือพิมพ์รายวันมัลลิกา คณานุรักษ์; จุฑาทิพย์ โพธิ์ทอง; ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
2545ความแปลกแยกของสตรีในนวนิยายเรื่อง ดิ อเวคเคนนิง และความรักครั้งสุดท้ายNarumon Kamchanathat; อดิศา เบญจรัตนานนท์; ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
2544ค่านิยมของวัยรุ่นไทยที่สะท้อนในพาดหัวโฆษณาในนิตยสารอาภาพรรณ วรรณโชติ; ณัฏฐนิตย์ ยศปัญญา; ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
2544ทักษะการพูดโทรศัพท์เพื่อติดต่อราชการของบุคลากร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีประพันธ์ วิเศษรัฐกรรม; กฤตคม บุญคงวัฒน์; ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
2545ทัศนะต่อข่าวสารทางการเมืองจากหนังสือพิมพ์กับการมีส่วนร่วมทางการเมือง ของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและประชาชนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ดวงมน จิตร์จำนงค์; คิม, คิวซิค; ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
2542พฤติกรรมการรับฟังรายการประเภทข่าวทางวิทยุกระจายเสียงของประชาชน อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ที่ใช้ภาษาสื่อสารในครอบครัวแตกต่างกันจรูญ ตันสูงเนิน; จามรี อนุรัตน์; ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
2544พฤติกรรมการรับฟังรายการวิทยุ "ภาษาสื่อสารสัมพันธ์ชายแดนใต้" ของชาวไทยมุสลิมในอำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาสประพันธ์ วิเศษรัฐกรรม; อนุกูล สนิทพันธ์; ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
2545พฤติกรรมการเปิดรับชมรายการข่าวท้องถิ่นและความพึงพอใจ ของผู้ชมในจังหวัดสงขลาสมปราชญ์ อัมมะพันธุ์; ศรชัย สันทนาคณิต; ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
2545พาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์รายวันในการเสนอข่าวการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปี พ.ศ.2539อาภาพรรณ วรรณโชติ; มงคลเกียรติ ควรกิจ; ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
2545วัจนลีลาของข่าวเจาะพิเศษประเภทข่าวอาชญากรรมในหนังสือพิมพ์เดลินิวส์อาภาพรรณ วรรณโชติ; จงจิตร สุขสวัสดิ์; ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร