Browsing by Author พูนศักดิ์ เงินหมื่น

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 7 of 7
Issue DateTitleAuthor(s)
2554การปฏิบัติหน้าที่ของคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา : กรณีศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2พูนศักดิ์ เงินหมื่น; อรทัย กาญจนะภาโส; Faculty of Management Sciences (Public Administration); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์
2554การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานบุคคลของเทศบาลตำบลโกตาบารู อำเภอรามัน จังหวัดยะลาพูนศักดิ์ เงินหมื่น; อุไรนี กอมะ; Faculty of Management Sciences (Public Administration); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์
2554การศึกษาความคิดเห็นของผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ต่อพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 : กรณีศึกษาจังหวัดสงขลาพูนศักดิ์ เงินหมื่น; วีณา ลาภจตุรภุช; Faculty of Management Sciences (Public Administration); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์
2554การศึกษาความรู้ของข้าราชการตำรวจ เกี่่ยวกับพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 หมวด 5 ว่าด้วยวินัยและการรักษาวินัย กรณีศึกษาสถานีตำรวจไม้แก่น จังหวัดปัตตานีพูนศักดิ์ เงินหมื่น; อัจฉรา ช่อมณี; Faculty of Management Sciences (Public Administration); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์
2554ความต้องการในการได้รับสวัสดิการจากภาครัฐของคนพิการ : กรณีศึกษาเทศบาลเมืองสิงหนคร อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลาพูนศักดิ์ เงินหมื่น; หทัยรัตน์ เปาะทอง; Faculty of Management Sciences (Public Administration); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์
2554ปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินงานโครงการหนึ่งตำบล หนี่งผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการ OTOP ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสพูนศักดิ์ เงินหมื่น; อัสลีนา สมาคม; Faculty of Management Sciences (Public Administration); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์
2554ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น กรณีศึกษา : เทศบาลเมืองสะเดา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลาพูนศักดิ์ เงินหมื่น; นงลักษณ์ สืบชนะ; Faculty of Management Sciences (Public Administration); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์