Browsing by Author พีระพิทย์ พืชมงคล

Showing results 1 to 10 of 10
Issue DateTitleAuthor(s)
2541การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำคลองเตยและคลองอู่ตะเภาในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อจัดสร้างฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับการจัดการสิ่งแวดล้อมรัตนา ทองย้อย; นาตยา จึงเจริญธรรม; พีระพิทย์ พืชมงคล; สำนักวิจัยและพัฒนา
2549การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีจากดาวเทียมและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการกำหนดเขตพื้นที่ที่มีโอกาสเกิดภัยแล้งในจังหวัดสตูลพีระพิทย์ พืชมงคล; ศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคใต้
2547การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีจากดาวเทียมและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการกำหนดเขตพื้นที่น้ำท่วมภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน (จังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช)เชาวน์ ยงเฉลิมชัย; พีระพิทย์ พืชมงคล; สุชาดา ยงสถิตศักดิ์; อานันต์ คำภีระ; นาตยา จึงเจริญธรรม; รัตนา ทองย้อย; อดุลย์ เบ็ญนุ้ย; ศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคใต้
2550การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีจากดาวเทียมและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการกำหนดเขตพื้นที่น้ำท่วมในภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่างธิระดา ยงสถิติศักดิ์; เชาวน์ ยงเฉลิมชัย; นาตยา จึงเจริญธรรม; อานันต์ คำภีระ; รัตนา ทองย้อย; อดุลย์ เบ็ญนุ้ย; พีระพิทย์ พืชมงคล;
2551การวิเคราะห์ที่ตั้งของโรงงานอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มในจังหวัดกระบี่โดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์พีระพิทย์ พืชมงคล; ธิรดา ยงสถิตศักดิ์; นาตยา จึงเจริญธรรม; รัตนา ทองย้อย; อานันต์ คำภีระ; อดุลย์ เบ็ญนุ้ย; คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม
2542การใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อศึกษาการขยายตัวและผลกระทบต่อแหล่งน้ำของโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดใหญ่ในจังหวัดสงขลาพีระพิทย์ พืชมงคล; นาตยา จึงเจริญธรรม; รัตนา ทองย้อย; สำนักวิจัยและพัฒนา ฝ่ายข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติและการจัดการสิ่งแวดล้อมลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
2537ปริมาณทั้งหมดของไนโตรเจนและฟอสเฟตในคลองระโนด อำเภอระโนด จังหวัดสงขลาพีระพิทย์ พืชมงคล; คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม (การจัดการสิ่งแวดล้อม)
2545รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์การประเมินสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินและความไม่เสถียรภาพของพื้นที่บนที่สูง จังหวัดพังงา โดยประยุกต์ใช้ข้อมูลดาวเทียมและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เชาวน์ ยงเฉลิมชัย; สุชาดา ยงสถิตศักดิ์; อานันต์ คำภีระ; พีระพิทย์ พืชมงคล; สำนักวิจัยและพัฒนา
2542โครงการการจัดทำเอกสารประมวลผลงานเกี่ยวกับลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลารุจ ศุภวิไล; ศุลีมาน วงศ์สุภาพ; เจิดจรรย์ ศิริวงศ์; เสาวลักษณ์ รุ่งตะวันเรืองศรี; เพ็ญใจ สมพงษ์ชัยกุล; ปาริชาติ ทวีบุรุษ; อับดลเหลาะ เบ็ญนุ้ย; โรจนัจฉริย์ ด่านสวัสดิ์; พีระพิทย์ พืชมงคล; คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม; สำนักวิจัยและพัฒนา
2542โครงการการจัดทำเอกสารประมวลผลงานเกี่ยวกับลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลารุจ ศุภวิไล; ศุลีมาน วงศ์สุภาพ; เจิดจรรย์ ศิริวงศ์; เสาวลักษณ์ รุ่งตะวันเรืองศรี; เพ็ญใจ สมพงษ์ชัยกุล; ปาริชาติ ทวีบุรุษ; อับดลเหลาะ เบ็ญนุ้ย; โรจนัจฉริย์ ด่านสวัสดิ์; พีระพิทย์ พืชมงคล