Browsing by Author พิไลวรรณ ประพฤติ

Showing results 1 to 7 of 7
Issue DateTitleAuthor(s)
2561การพึ่งตนเองของวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดสงขลาพิไลวรรณ ประพฤติ; เสาวลักษณ์ ผลเจริญ; Faculty of Natural Resources (Agricultural Development); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
2558การศึกษาความยั่งยืนของการดำรงชีพบนเกาะขนาดเล็กของชาวเลอูรักลาโว้ย : กรณีศึกษาเกาะหลีเป๊ะ ประเทศไทยบัญชา สมบูรณ์สุข; พิไลวรรณ ประพฤติ; Faculty of Natural Resources (Tropical Agricultural Resource Management); คณะทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเกษตรเขตร้อน
2560การศึกษาความเปราะบางของครัวเรือนเกษตรกรในระบบเกษตรบริเวณพื้นที่ต้นน้ำ อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุงพิไลวรรณ ประพฤติ; กนกวรรณ ชุมอินทร์; Faculty of Natural Resources (Agricultural Development); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
2561การศึกษาภาวะผู้นำของผู้นำกลุ่มชาวนาในพื้นที่การรุกล้ำของน้ำเค็ม อำเภอระโนด จังหวัดสงขลาพิไลวรรณ ประพฤติ; วิลัยพร เส้งวุ่น; Faculty of Natural Resources (Agricultural Development); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
2021ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทยพิไลวรรณ ประพฤติ; ญานิกา เกื้อตุ้ง; Faculty of Natural Resources (Agricultural Development); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
2556รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์การตอบสนองของชุมชนชายฝั่งต่อวิกฤติการสูญพันธุ์ของโลมาอิรวดีในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาพิไลวรรณ ประพฤติ; สุวัฒน์ จุฑาพฤทธิ์; กอบชัย วรพิมพงษ์; Faculty of Natural Resources (Agricultural Development); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพัฒนาการเกษตร; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม; Science and Industrial Technology
2561แรงจูงใจในการทำนาข้าวพันธุ์พื้นเมืองของชาวนาบริเวณคาบสมุทรสทิงพระ จังหวัดสงขลาพิไลวรรณ ประพฤติ; สุชานาถ โพธิกุล; Faculty of Natural Resources (Agricultural Development); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพัฒนาการเกษตร