Browsing by Author พิมพ์พนิต ภาศรี

Showing results 1 to 3 of 3
Issue DateTitleAuthor(s)
2561การสร้างเสริมสมดุลชีวิตของวัยรุ่นไทยในภาคใต้กาญจน์สุนภัส บาลทิพย์; พิมพ์พนิต ภาศรี; บุญโรม สุวรรณพาหู; McSherry, Wilfred; โสเพ็ญ ชูนวล; สรณ สุวรรณเรืองศรี; จิตรานันท์ กุลทนันท์; Faculty of Nursing; คณะพยาบาลศาสตร์; Faculty of Education (Psychology and Counseling); คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว
2557ทรรศนะของครอบครัวและความต้องการการช่วยเหลือในการดูแลผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายแสงอรุณ อิสระมาลัย; พิมพ์พนิต ภาศรี; Faculty of Nursing (Public Health Nursing); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุขศาสตร์
2561ผลของโปรแกรมการส่งเสริมเป้าหมายชีวิตต่อสุขภาวะองค์รวมของวัยรุ่นตอนต้นไทยกาญจน์สุนภัส บาลทิพย์; พิมพ์พนิต ภาศรี; บุญโรม สุวรรณพาหู; McSherry, Wilfred; Faculty of Nursing; คณะพยาบาลศาสตร์; Faculty of Nursing (Public Health Nursing); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุขศาสตร์; Faculty of Education (Psychology and Counseling); คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว