Browsing by Author พิชัย ธานีรณานนท์

Showing results 1 to 20 of 20
Issue DateTitleAuthor(s)
2548การตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน : คู่มือปฏิบัติสำหรับประเทศไทยยอดพล ธนาบริบูรณ์; ลำดวน ศรีศักดา; พิชัย ธานีรณานนท์; คณะวิศวกรรมศาสตร์
2559การประเมินความปลอดภัยของโครงการปรับปรุงเกาะกลางถนน กรณีศึกษาทางหลวงหมายเลข 407 ตอน คลองหวะ-สงขลา กม.16+600 ถึง กม.21+000พิชัย ธานีรณานนท์; ชัยยุทธ์ ศรีสุด; Faculty of Engineering Civil Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
2557การพัฒนาจีโอพอลิเมอร์จากวัสดุเหลือทิ้งในอุตสาหกรรมเกษตรเพื่องานซ่อมผิวทางพิชัย ธานีรณานนท์; อาบีเด็ง ฮาวา; Faculty of Engineering Civil Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
2540การวางแผนระบบการขนส่งภายในเขตเทศบาลเมืองสงขลาพิชัย ธานีรณานนท์; นกานท์ จันทรารังษี; Faculty of Engineering Civil Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
2548การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้คณิต-ฟิสิกส์ จากอุบัติเหตุจราจรเลียง คูบุรัตน์; สุวัฒน์ ไทยนะ; พิชัย ธานีรณานนท์; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
2548การศึกษากระบวนการตรวจสภาพรถในภาคใต้ : กรณีศึกษา จ.สงขลาพิชัย ธานีรณานนท์; ทวีศักดิ์ ชาญวรรณกุล; Faculty of Engineering Civil Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
2557การศึกษาการขนส่งด้วยรถไฟฟ้าความเร็วสูงระหว่างเมือง : กรณีศึกษากรุงเทพมหานคร-สงขลาพิชัย ธานีรณานนท์; ภาสกร ศิริกุลพิทักษ์; Faculty of Engineering Civil Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
2557การศึกษาการใช้วงเวียนเพื่อควบคุมทางแยก : กรณีศึกษาจังหวัดสงขลาพิชัย ธานีรณานนท์; ชโยธิต จันทิกาแก้ว; Faculty of Engineering Civil Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
2559การศึกษาความปลอดภัยของชุมชนนอกเมืองบริเวณทางหลวงแผ่นดิน : กรณีศึกษาจังหวัดสงขลาพิชัย ธานีรณานนท์; กฤตานนท์ ศรีคละมะหันโต; Faculty of Engineering Civil Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
2558การศึกษาความปลอดภัยของถนนสายรองเข้าเมืองสงขลาพิชัย ธานีรณานนท์; ปนัดดา สุวรรณอัมพร
2559การศึกษาความปลอดภัยทางถนนในเขตชุมชนเมือง : กรณีศึกษาบ้านคลองแงะ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลาพิชัย ธานีรณานนท์; ศิริธงชัย ชูนาคา; Faculty of Engineering Civil Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
2558การศึกษาความปลอดภัยในการให้บริการรถตู้โดยสารระหว่างเมืองในภาคใต้พิชัย ธานีรณานนท์; จเรย์ พูลผล; Faculty of Engineering Civil Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
2557การศึกษาทบทวนโครงการและงานวิจัยด้านโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งและการจัดการจราจรในจังหวัดสงขลาพิชัย ธานีรณานนท์; ปรเมศวร์ เหลือเทพ; ซุลกีฟลี มามะ; อรรถกร สาละ; ไชยยศ ชายสวัสดิ์; ชัยวัฒน์ ใหญ่บก; ศุถกร สุทธิพันธ์; Faculty of Engineering Civil Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
2557การสืบสวนสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุของรถโดยสาร : กรณีศึกษาภาคใต้พิชัย ธานีรณานนท์; เอกลักษณ์ กาญจนเพ็ญ; Faculty of Engineering Civil Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
2548การออกแบบโครงข่ายถนนเดินรถทางเดียว โดยใช้เจเนติกอัลกอริทึมวนิดา รัตนมณี; พิชัย ธานีรณานนท์; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
2557การเดินทางในสังคมคาร์บอนต่ำ : กรณีศึกษาเทศบาลนครหาดใหญ่พิชัย ธานีรณานนท์; นพวรรณ แท่นเล็ก; Faculty of Engineering Civil Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
2535การใช้โปรแกรม Highway Design and Maintenance Standard Model-III ในการตัดสินใจเลือกโครงการด้านถนนพิชัย ธานีรณานนท์; ศุกร์กิจ ช่วยปล้อง; Faculty of Engineering Civil Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
2540การใช้โปรแกรม SATURN ในการศึกษาการเดินรถทางเดียวในเมืองหาดใหญ่พิชัย ธานีรณานนท์; ทรงศักดิ์ รวิรังสรรค์; คณะวิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมโยธา (การขนส่ง)); บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (การขนส่ง)
2540ระบบและผลกระทบของการขนส่งน้ำมันทางท่อในโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้พิชัย ธานีรณานนท์; ดำรงศักดิ์ เขียวไพรี; Faculty of Engineering Civil Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
2551วิธีอย่างง่ายในการประเมินผลทางเศรษฐกิจของโครงการถนนในเขตเมือง : กรณีศึกษา จ.สงขลา และ จ.นครศรีธรรมราชพิชัย ธานีรณานนท์; อภิรัญ สุวรรณคง; Faculty of Engineering Civil Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา