Browsing by Author พิชญา พรรคทองสุข

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 11 of 11
Issue DateTitleAuthor(s)
2551การประเมินความผิดปกติของระบบทางเดินหายใจและสารเคมีก่ออันตรายของพนักงานรมควันยางแผ่นในสหกรณ์กองทุนสวนยาง จังหวัดสงขลาพิชญา พรรคทองสุข; วิทชย เพชรเลียบ; Faculty of Medicine (Community Medicine); คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน
2552การศึกษาความชุกของกลุ่มอาการผิดปกติในระบบทางเดินหายใจและจุลชีพในอากาศที่พบในฟาร์มเลี้ยงสุกร จังหวัดสงขลาพิชญา พรรคทองสุข; ณาตยา แก้วพยศ; Faculty of Medicine (Community Medicine); คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน
2559การเปรียบเทียบผลการอ่านฟิล์มทรวงอกชนิดดิจิตอลของแพทย์ AIRPneumo กับแพทย์ NIOSH-B Reader โดยใช้มาตรฐานฟิล์มทรวงอกชนิดดิจิตอลของ ILO 2011-D และความชุกของฟิล์มทรวงอกที่ผิดปกติชนิดดิจิตอลในพนักงานโรงงานโม่หิน จังหวัดสงขลาพิชญา พรรคทองสุข; วนิดา ชูนาค; Faculty of Medicine (Biomedical Sciences); คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชาชีวเวชศาสตร์
2559ความชุกและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการบาดเจ็บจากของมีคมในบุคลากรของโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัดสงขลาพิชญา พรรคทองสุข; ธีราวรรณ สุวรรณกาญจน์; Faculty of Medicine (Biomedical Sciences); คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชาชีวเวชศาสตร์
2552ความชุกและภาระโรคการสูญเสียการได้ยินในกลุ่มพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลาพิชญา พรรคทองสุข; สมบูรณ์ คชาภรณ์วงศกร; Faculty of Medicine (Community Medicine); คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน
2552ความตระหนักและความพร้อมต่อโครงการอนุรักษ์การได้ยินของวิทยาลัยอาชีวศึกษาที่มีแผนกช่างอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลาพิชญา พรรคทองสุข; อาทิตยา จิตจำนงค์; Faculty of Medicine (Community Medicine); คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน
2552ความผิดปกติของระบบทางเดินหายใจและสารเคมีในบรรยากาศการทำงานของพนักงานโรงงานยางแผ่นรมควัน จังหวัดสงขลาพิชญา พรรคทองสุข; รักชนก สุวรรณมณี; คณะแพทยศาสตร์ (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)
2560ผลกระทบของสารเคมีที่ใช้ทำความสะอาดต่อความผิดปกติของระบบทางเดินหายใจและสมรรถภาพการทำงานของปอดในกลุ่มพนักงงานที่ทำงานในกิจการรับจ้างทำความสะอาดพิชญา พรรคทองสุข; อรนุช อิสระ; Faculty of Medicine (Biomedical Sciences); คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชาชีวเวชศาสตร์
2552ผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจจากจุลชีพในบรรยากาศการทำงานของคนงานฟาร์มไก่เนื้อพิชญา พรรคทองสุข; สาลี อินทร์เจริญ; Faculty of Medicine (Community Medicine); คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน
2560ผลของโปรแกรมการออกกำลังกายแบบเพิ่มแรงต้าน และการจัดการด้านการยศาสตร์แบบมีส่วนร่วมต่อการดูแลตนเอง ความรุนแรงของโรคและสมรรถภาพข้อเข่าในชาวสวนยางพาราสูงอายุที่เป็นโรคข้อเข่าเสื่อมพิชญา พรรคทองสุข; ธนพงศ์ แสงส่องสิน; Faculty of Medicine (Community Medicine); คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน
2547ระบบข้อมูลข่าวสารด้านโรคและการบาดเจ็บจากการประกอบอาชีพระดับจังหวัด : กรณีศึกษาจังหวัดสงขลาพิชญา พรรคทองสุข; คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน