Browsing by Author พิชญา ตันติเศรณี

Showing results 1 to 8 of 8
Issue DateTitleAuthor(s)
2548การทดสอบความเที่ยงตรงและการดัดแปลงเครื่องมือวัดความเครียดจากงานของ Karasek ให้เหมาะสมกับคนไทยพิชญา ตันติเศรณี; นวลตา อาภาคัพภะกุล; Faculty of Medicine (Community Medicine); คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน
2548การศึกษาพฤติกรรมการเลี้ยงลูกของสตรีที่ทำงานภาคอุตสาหกรรมการผลิตและอุตสาหกรรมบริการในจังหวัดสงขลานวลตา อาภาคัพภะกุล; พิชญา ตันติเศรณี; คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชาชีวเวชศาสตร์
2542การศึกษารูปแบบการสร้างครอบครัวของผู้ที่ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดสงขลาพิชญา ตันติเศรณี; นวลตา อาภาคัพภะกุล; สำนักวิจัยและพัฒนา
2544การศึกษาแบบ Case Control เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างการสัมผัสสารกำจัดศัตรูพืชและสัตว์กับการเกิดโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองในภาคใต้พิชญา ตันติเศรณี; ธัญลักษณ์ ขวัญสุข; Faculty of Environmental Management (Environmental Management); คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม
2533การสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพและความเสี่ยงต่อการได้รับสารพิษขณะทำงานของช่างเชื่อมโลหะ ช่างทาสี/พ่นสี และพนักงานบริการในไนท์คลับในเขตอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาวิชาญ เกี่ยวการค้า; พิชญา ตันติเศรณี; บรรจง วิทยวีรศักดิ์; คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชาพยาธิวิทยา; คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน
2544ผลกระทบของการทำงานสัมผัสฝุ่นผ้าต่อความผิดปกติในระบบทางเดินหายใจในพนักงานแผนกเย็บผ้า โรงพยาบาลสงขลานครินทร์พิชญา ตันติเศรณี; อมรรัตน์ มุสิกสาร; คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม (อนามัยสิ่งแวดล้อม); บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
2543ผลกระทบของการทำงานสัมผัสฝุ่นผ้าต่อความผิดปกติในระบบทางเดินหายใจในพนักงานแผนกเย็บผ้า โรงพยาบาลสงขลานครินทร์พิชญา ตันติเศรณี; ภาสุรี แสงศุภวานิช; กรีฑา ธรรมคำภีร์; อมรรัตน์ มุสิกสาร; คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์; คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์; คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชาอายุรศาสตร์; คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน
2542โครงการสนับสนุนกลุ่มระบาดวิทยาวีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์; Geater; Winn, Than; พิชญา ตันติเศรณี; สาวิตรี อัษณางค์กรชัย; สีลม แจ่มอุลิตรัตน์; กอปรชุษณ์ ตยัคคานนท์; ลัดดา เหมาะสุวรรณ; หัชชา ศรีปลั่ง; ปารมี ทองสุกใส; นวลตา อาภาคัพภะกุล; มะเพาซิส ดือราวี; อภิรดี แซ่ลิ่ม; คณะแพทยศาสตร์