Browsing by Author พวงทิพย์ แก้วทับทิม

Showing results 1 to 8 of 8
Issue DateTitleAuthor(s)
2558การตรวจวัดปริมาณนิวไคลด์กัมมันตรังสีจากธรรมชาติ และที่มนุษย์สร้างขึ้นในพื้นที่ สามจังหวัดชายแดนใต้ของประเทศไทยพวงทิพย์ แก้วทับทิม; มูซำมีน สูหลง
2023การตรวจสอบความเข้มข้นของก๊าซเรดอนเพื่อคาดคะเนการเกิดแผ่นดินไหวบริเวณรอยเลื่อนเขาเด่น จังหวัดสุราษฎร์ธานีพวงทิพย์ แก้วทับทิม; อลิษา ทวีลาภ; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์; Faculty of Science and Technology (Science programs)
2023การประเมินปริมาณสารกัมมันตรังสีธรรมชาติและแก๊สเรดอนในวัสดุก่อสร้างและในอาคารเรียนบริเวณตอนล่างของจังหวัดยะลาพวงทิพย์ แก้วทับทิม; สุวนันท์ แดงวิไล; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์; Faculty of Science and Technology (Science programs)
2021การพัฒนาวัสดุเชิงประกอบจีโอพอลิเมอร์จากกากตะกอนเหล็กเป็นวัสดุกำบังรังสีแกมมาพวงทิพย์ แก้วทับทิม; สมัญญา สงวนพรรค; Chhayhong Kim; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์; Faculty of Science and Technology (Science programs)
2021ความเป็นนักฟิสิกส์ของนักศึกษาสาขาฟิสิกส์ในประเทศไทย: การให้ความหมายและอิทธิพลเชิงสาเหตุอาฟีฟี ลาเต๊ะ; พวงทิพย์ แก้วทับทิม; สถาพร เรืองรุ่ง; Faculty of Education (Measurement and Educational Research); คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา
2557รายงานการวิจัยเรื่องการวิเคราะห์ปริมาณสารกัมมันตรังสีในตะกอนดิน สัตว์ และพืชทะเล และศึกษาอัตราการตกนะกอนโดยใช้เทคนิคการตรวจวัดซีเซียม-137 และ ตะกั่ว-210 ในอ่าวปัตตานีพวงทิพย์ แก้วทับทิม; ปิยะ ผ่านศึก; พัน ยี่เส้น; Faculty of Sciecnce and Technology (Science); คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาวิทยาศาสตร์
2562วิเคราะห์นิวไคลด์กัมมันตรังสี (226Ra, 232Th, 40K) ของพืชจาก ตำบลตาชี อำเภอยะหา จังหวัดยะลาพวงทิพย์ แก้วทับทิม; มีซาน โตะพง; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์; Faculty of Science and Technology (Science programs)
2023ศึกษาดัชนีการเก็บเกี่ยวและการยืดอายุลองกองโดยเทคนิคทางฟิสิกส์พวงทิพย์ แก้วทับทิม; นิโรซานา นิโซ๊ะ; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์; Faculty of Science and Technology (Science programs)