Browsing by Author พวงทิพย์, แก้วทับทิม

Showing results 1 to 3 of 3
Issue DateTitleAuthor(s)
2555การตรวจวัดปริมาณโลหะหนักด้วยเทคนิคนิวตรอนเอคติเวชั่นในตัวอย่างต้นธูปฤาษีจากจังหวัดปัตตานีและการวัดธาตุกัมมันตรังสีในตัวอย่างต้นธูปฤาษีจากจังหวัดปัตตานีและสงขลาสมหมาย, ช่างเขียน; พวงทิพย์, แก้วทับทิม; Faculty of Sciecnce and Technology (Science); คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาวิทยาศาสตร์
2557รายงานการวิจัยเรื่อง การวิเคราะห์ปริมาณสารกัมมันตรังสีในตะกอนดิน สัตว์ และพืชทะเล และศึกษาอัตราการตกตะกอนโดยใช้เทคนิคการตรวจวัดซีเซียม-137 และ ตะกั่ว-210 ในอ่าวปัตตานีพวงทิพย์, แก้วทับทิม; ปิยะ, ผ่านศึก; พัน, ยี่เส้น; Faculty of Sciecnce and Technology (Science); คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาวิทยาศาสตร์
2557อัตราการตกตะกอนในอ่าวปัตตานีโดยวิธีการวิเคราะห์ไอโซโทปรังสี Cs-137 และ Pb-210พวงทิพย์, แก้วทับทิม; ซูใบหย๊ะ, กะเด็ง