Browsing by Author พรเพ็ญ ภัทรนุธาพร

Showing results 1 to 4 of 4
Issue DateTitleAuthor(s)
2563การพัฒนาข้อคำถามบนโมบายแอพพลิเคชั่นเพื่อประเมินระดับความเสี่ยงของพฤติกรรมที่นำไปสู่โรคมะเร็งท่อน้ำดีหรือโรคที่มีอาการดีซ่านพรเพ็ญ ภัทรนุธาพร; ธินัฐดา พิมพ์พวง; จิระวัฒน์ ตันสกุล; พัทน์ ภัทรนุธาพร; Faculty of Education (Physical Education); คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาพลศึกษา
2549ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพของประชาชนภายใต้การสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้นัทธี บุญจันทร์; พรเพ็ญ ภัทรนุธาพร; คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาพลศึกษา
2550ภาวะสุขภาพและพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพของอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีพรเพ็ญ ภัทรนุธาพร; นัทธี บุญจันทร์; จิราภรณ์ ผุดผาด; คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาพลศึกษา
2546รูปแบบการพัฒนาอาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรมนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐประเภทจำกัดรับพรเพ็ญ ภัทรนุธาพร; คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาพลศึกษา