Browsing by Author พรเทพ เมืองแมน

Showing results 1 to 7 of 7
Issue DateTitleAuthor(s)
2552การพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดียด้วยโปรแกรม MOODLE วิชาฟุตบอล 2 สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลาพรเทพ เมืองแมน; รัตนา อนันต์ชื่น; เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
2548การพัฒนามาตรฐานแห่งชาติทางเทคโนโลยีการศึกษาสำหรับผลิตบัณฑิตทางการศึกษาวสันต์ อติศัพท์; ฐาปนีย์ ธรรมเมธา; คณิตา นิจจรัลกุล; วิชัย นภาพงศ์; สุมาลี ชัยเจริญ; พรเทพ เมืองแมน; สุวิมล เขี้ยวแก้ว; กรองกาญจน์ อรุณรัตน์; มนตรี ดวงจิโน; คณะศึกษาศาสตร์
2549การพัฒนาโปรแกรมเพื่อการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตสำหรับอาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิชัย นภาพงศ์; วสันต์ อติศัพท์; พรเทพ เมืองแมน; จิระพันธ์ เดมะ; มนตรี ดวงจิโน; คณะศึกษาศาสตร์
2555การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ เรื่อง คลื่น ที่ออกแบบการเรียนรู้แบบย้อนกลับกับการออกแบบการเรียนรู้ตามคู่มือครูของ สสวท. ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5พรเทพ เมืองแมน; นูร์อัลวานี มอลอ; Faculty of Education (Education); คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาการศึกษา
2550การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคงทนในการเรียนรู้ของนักเรียนที่ใช้ภาษามลายูถิ่นเป็นภาษาแม่ที่เรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่ใช้เสียงบรรยายภาษาไทยและเสียงบรรยายสองภาษาพรเทพ เมืองแมน; ชลิตา จันทร์สว่าง; เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
2550ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนที่เรียนผ่านห้องเรียนเสมือนที่พัฒนา ตามแนวทฤษฏีการสร้างสรรค์ความรู้ เรื่ององค์กรเอื้อการเรียนรู้พรเทพ เมืองแมน; ณัฏฐาพร รัตนคำ; เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
2553แนวทางการจัดการเรียนการสอนบนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีพรเทพ เมืองแมน; รชยา บุญสวัสดิ์; เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา