Browsing by Author พรพิมล คีรีรัตน์

Showing results 1 to 5 of 5
Issue DateTitleAuthor(s)
2535การศึกษาการเปลี่ยนแปลงของระดับโปรเจสเตอโรน ภายในวงจรสัดในแพะพื้นเมืองของไทย โดยวิธีเรดิโออิมมูโนเอสเซจันทร์เพ็ญ พันธุ์สิน; พรพิมล คีรีรัตน์; พัชรา ศุภธีรสกุล; มณีวรรณ กมลพัฒนะ; สุรีย์ ชาติวัยงาม; มุกดา ปลูกผล; ศิริชัย ศรีพงศ์พันธุ์; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาสัตวศาสตร์; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
2548การศึกษาการเปลี่ยนแปลงด้านโครงสร้างและการแสดงออกของโปรตีนในเนื้อเยื่อผิวหนังตลอดวงจรการลอกคราบของกุ้งกุลาพรพิมล คีรีรัตน์; ประนอม อินทสโร; พินิจ ทวีธรรมเสวี; วราภรณ์ พรหมวิกร; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
2550การเตรียมผิวหนังเทียมสำหรับการฝึกเย็บแผลจากยางธรรมชาติวิรัช ทวีปรีดา; สิทธิโชค อนันตเสรี; พรพิมล คีรีรัตน์; โกศล ภูริวัฒนกุล; มานพ นวลพลับ; คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์และกายภาพบำบัด; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์
2553ผลของเควอซิตินต่อการทำงานของไตและความเครียดเชิงออกซิเดชั่นจากการชักนำให้เกิดภาวะไตวายเฉียบพลันโดยซีสพลาตินในหนูเร็ทศิริพันธุ์ หิรัญญะชาติธาดา; พรพิมล คีรีรัตน์; ปิยากร บุญยัง; ภราดร เมืองนิล; Faculty of Science (Physiology); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาสรีรวิทยา
2547โครงการศึกษาผลของ Angiotensin II โดยทำงานผ่าน AT1 receptors ต่อการเกิด apoptosis ในระบบนำสัญญาณไฟฟ้าของหัวใจของหนูขาวอุราพร วงศ์วัชรานนท์; สุรพงษ์ วงศ์วัชรานนท์; พรพิมล คีรีรัตน์; นิซาอูดะห์ ระเด่นอาหมัด; ประนอม อินทสโร; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์; คณะทันตแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลทันตกรรม