Browsing by Author พรชัย เหลืองอาภาพงศ์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 4 of 4
Issue DateTitleAuthor(s)
2530การปรับปรุงและพัฒนาปาล์มน้ำมันในประเทศไทย : การจัดการวัชพืชในสวนปาล์มน้ำมันพรชัย เหลืองอาภาพงศ์; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพืชศาสตร์
2523การศึกษาปัญหาทางพืชกรรมปาล์มน้ำมันในประเทศไทยพรชัย เหลืองอาภาพงศ์; อนุชิต ชินาจริยวงศ์; รัตนา อุทยานุกูล; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพืชศาสตร์
2522การสำรวจและรวบรวมพันธุ์ไม้ผลและพืชยืนต้นที่สำคัญทางเศรษฐกิจภาคใต้ ปี 2520-21ประเสริฐ ชิตพงศ์; พรชัย เหลืองอาภาพงศ์; พรทิพย์ สุวรรณคีรี; มงคล ศรีวัฒนวรชัย; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพืชศาสตร์
2530รายงานการวิจัยการศึกษาการให้ผลผลิตปาล์มน้ำมันในภาคใต้ของประเทศไทยพรชัย เหลืองอาภาพงศ์; อยุทธ์ นิสสภา; รัตนา สังสิทธิสวัสดิ์; Faculty of Natural Resources (Plant Science); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพืชศาสตร์