Browsing by Author พนาลี ชีวกิดาการ

Showing results 1 to 18 of 18
Issue DateTitleAuthor(s)
2557กลไกการขับเคลื่อนนโยบายเมืองน่าอยู่ของเทศบาลนครหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาชนิษฎา ชูสุข; พนาลี ชีวกิดาการ; อารมณ์ มีรุ่งเรือง; จิตราวดี ฐิตินันทกร; Faculty of Environmental Management (Environmental Management); คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม
2560การจัดการสลัดจ์ส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียแบบแอกติเวเต็ดสลัดจ์ของอุตสาหกรรมน้ำยางข้นพนาลี ชีวกิดาการ; วรรณฤดี หวั่นเซ่ง; Faculty of Environmental Management (Environmental Management); คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม
2551การทดสอบประสิทธิภาพถังคัดพันธุ์เพื่อปรับปรุงระบบบำบัดแบบแอ็คติเวเต็ดสลัดจ์ในโรงงานอาหารทะเลแช่แข็งพนาลี ชีวกิดาการ; วรินยุพา บุณยรัตพันธุ์; Faculty of Environmental Management (Environmental Management); คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม
2558การบำบัดไนโตรเจน สารอินทรีย์และซัลเฟตโดยใช้กระบวนการบำบัดแบบไร้อากาศร่วมกับไนตริฟิเคชันบางส่วนและแอนาม็อกสำหรับน้ำเสียจากอุตสาหกรรมน้ำยางข้นพนาลี ชีวกิดาการ; สมทิพย์ ด่านธีรวนิชย์; วรรณฤดี หวั่นเซ่ง; Faculty of Environmental Management (Environmental Management); คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม
2552การบูรณาการเทคโนโลยีเคมีกายภาพขั้นสูงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการบำบัดชีวภาพสำหรับน้ำเสียจากอุตสาหกรรมสกัดน้ำมันปาล์มสุเมธ ไชยประพัทธ์; พนาลี ชีวกิดาการ; ภทรธร เอื้อกฤดาธิการ; พรทิพย์ ศรีแดง; Faculty of Engineering Civil Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา; Faculty of Environmental Management (Environmental Management); คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม
2016การประยุกต์ใช้ดัชนีคุณภาพน้ำ สำหรับการจัดการคุณภาพน้ำชายฝั่งเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำบริเวณอ่าวน้ำบ้านดอน จังหวัดสุราษฎร์ธานีพนาลี ชีวกิดาการ; เกศสรินทร์ รุ่มจิตร; Faculty of Environmental Management (Environmental Management); คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม
2549การปรับปรุงประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียแบบแอคติเวเต็ดสลัดจ์สำหรับโรงงานน้ำยางข้นในภาคใต้ด้วยการควบคุมค่าออกซิเจนอย่างเหมาะสม : รายงานฉบับสุดท้ายอุดมผล พืชน์ไพบูลย์; ธรรมศักดิ์ ศรีสุขใส; พนาลี ชีวกิดาการ; คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
2555การพัฒนาต้นแบบระบบเซนเซอร์เว็บเชิงความหมายสำหรับผู้บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในเขตลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาเกริกชัย ทองหนู; พนาลี ชีวกิดาการ; ธิรดา ยงสถิตศักดิ์; สุพัตรา พุฒิเนาวรัตน์; Faculty of Engineering Electrical Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
2553การศึกษาเชิงเปรียบเทียบระหว่างการตรวจวัดด้วยเครื่องตรวจวัดแบบออนไลน์ การตรวจวัดด้วยเครื่องสเปกโตรโฟโตมิเตอร์ และการวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการด้วยวิธีมาตรฐานของน้ำทิ้งชุมชนและน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมพนาลี ชีวกิดาการ; ศรีสุรัตน์ เหลืองอักษร; Faculty of Environmental Management (Environmental Management); คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม
2546การสำรวจแบคทีเรียชนิดสายใยในระบบบำบัดน้ำเสียแบบตะกอนเร่งของโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ภาคใต้พนาลี ชีวกิดาการ; คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม
2554การใช้น้ำเสียจากโรงงานน้ำยางข้นสำหรับการบำบัดบนดินในสวนปาล์มน้ำมันอุดมผล พืชน์ไพบูลย์; พรทิพย์ ศรีแดง; พนาลี ชีวกิดาการ; เจิดจรรย์ ศิริวงศ์; สมทิพย์ ด่านธีรวนิชย์; Faculty of Engineering Civil Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา; Faculty of Environmental Management (Environmental Management); คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม; Faculty of Science and Industrial Technology; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2560ข้อจำกัดในการดำเนินการและการบังคับใช้กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและแบบการเก็บสถิติและข้อมูล การจัดทำบันทึกรายละเอียดและรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. 2555 : กรณีศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานีพนาลี ชีวกิดาการ; วรรณวิษา เพ็ชรนาจักร; Faculty of Environmental Management (Environmental Management); คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม
2552ประสิทธิภาพการทำงานของระบบติดตามตรวจสอบแบบออนไลน์ในโรงบำบัดน้ำเสียของโรงงานอุตสาหกรรมฉัตรไชย รัตนไชย; พนาลี ชีวกิดาการ; พรทิพย์ ศรีแดง; สุขประโชค เอื้อกฤดาธิการ; Faculty of Engineering Civil Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา; Faculty of Environmental Management (Environmental Management); คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม
2554รายงานฉบับสมบูรณ์เรื่องการศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตพลังงานจากซากมูลฝอยเก่าจากหลุมฝังกลบมูลฝอยเทศบาลนครสงขลาสุเมธ ไชยประพัทธ์; ไพโรจน์ คีรีรัตน์; พนาลี ชีวกิดาการ; ภทรธร เอื้อกฤดาธิการ; Faculty of Engineering Civil Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา; Faculty of Engineering Mechanical Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล; Faculty of Environmental Management (Environmental Management); คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม; Faculty of Technology and Environment; คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
2556รายงานฉบับสมบูรณ์แผนงานวิจัยเรื่อง ระบบการจัดการความรู้ด้านการจัดการทรัพยากรน้ำในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาพนาลี ชีวกิดาการ; พีระพิทย์ พืชมงคล ยงเฉลิมชัย; เกริกชัย ทองหนู; Faculty of Environmental Management (Environmental Management); คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม
2551รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการย่อยที่ 3 เรื่องการประยุกต์ใช้หลักการการประเมินวัฎจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ร่วมกับเทคโนโลยีสะอาดเพื่อป้องกัน และลดมลพิษจากแหล่งกำเนิดอุตสาหกรรมชุมชนประเภทปลาหมึกตากแห้งพรทิพย์ ศรีแดง; พนาลี ชีวกิดาการ; ชนิตา เลี่ยมสงวน; Faculty of Engineering Civil Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา; Faculty of Environmental Management; คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม; สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม
2556รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ Land treatment โดยการใช้น้ำเสียหลังการบำบัดเบื้องต้นจากอุตสาหกรรมสกัดน้ำมันปาล์มดิบในสวนปาล์มน้ำมันอุดมผล พืชน์ไพบูลย์; พนาลี ชีวกิดาการ; สมทิพย์ ด่านธีรวนิชย์; พรทิพย์ ศรีแดง; เจิดจรรย์ ศิริวงศ์; Faculty of Engineering Civil Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา; Faculty of Environmental Management (Environmental Management); คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม; Faculty of Science and Industrial Technology; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2560แบบจำลองเชิงบูรณาการผลกระทบของไนโตรเจนสำหรับพื้นที่ลุ่มน้ำย่อยคลองอู๋ตะเภาพนาลี ชีวกิดาการ; สุวลี ชูวาณิชย์; Faculty of Environmental Management (Environmental Management); คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม