Browsing by Author พงค์เทพ สุธีรวุฒิ

Showing results 1 to 12 of 12
Issue DateTitleAuthor(s)
2561การจัดการระบบข้อมูลอาหารปลอดภัย กรณีศึกษาผักและผลไม้สดในจังหวัดสงขลาพงค์เทพ สุธีรวุฒิ; ฐิตาพร แก้วเอียด; Health System Management Institute; สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ
2558การนำนโยบายคนไทยไร้พุงไปสู่การปฏิบัติ : กรณีศึกษาอำเภอควนโดน จังหวัดสตูลพงค์เทพ สุธีรวุฒิ; สุทธิชาติ เมืองปาน; Health System Management Institute; สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ
2558การประยุกต์ใช้กระบวนการสมัชชาสุขภาพในกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล จังหวัดปัตตานีพงค์เทพ สุธีรวุฒิ; อาหามะ เจ๊ะโซะ; Health System Management Institute; สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ
2560การประยุกต์ใช้การประเมินผลกระทบทางสุขภาพเพื่อประเมินธรรมนูญสุขภาพตำบล : กรณีศึกษา ตำบลชะแล้ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลาพงค์เทพ สุธีรวุฒิ; กำพล เศรษฐสุข; Health System Management Institute; สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ
2558การออกแบบโปรแกรมสร้างเสริมสุขภาพวิถีอิสลามสำหรับผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาสพงค์เทพ สุธีรวุฒิ; มาหะมะ เมาะมูลา; Health System Management Institute; สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ
2561ความยั่งยืนของกระบวนการพัฒนาโครงการร่วมสร้างชุมชนน่าอยู่ กรณีศึกษา 3 โครงการ จังหวัดพัทลุงพงค์เทพ สุธีรวุฒิ; สุทธิลักษณ์ แก้วบัณฑิตย์; Health System Management Institute; สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ
2560ความเท่าเทียมด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ กรณีศึกษา โรงพยาบาลของรัฐและเอกชนในจังหวัดสงขลาพงค์เทพ สุธีรวุฒิ; จิตตราวดี สุวรรณชาตรี; Health System Management Institute; สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ
2562บทบาทกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ในการสนับสนุนการจัดการปัญหาสุขภาพช่องปาก กรณีศึกษาอำเภอสะเดา จังหวัดสงขลาพงค์เทพ สุธีรวุฒิ; มริสา บินตะสอน; Health System Management Institute; สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ
2562ผลผลิตเชิงนวัตกรรมของโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ : กรณีศึกษา จังหวัดยะลาพงค์เทพ สุธีรวุฒิ; ไฟศอล มาหะมะ; Health System Management Institute; สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ
2557รูปแบบการประเมินผลกระทบทางสุขภาพสำหรับเทศบาลตำบลในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาพงค์เทพ สุธีรวุฒิ; เพ็ญ สุขมาก; Faculty of Environmental Management (Environmental Management); คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม
2561รูปแบบการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มชายทีมีเพศสัมพันธ์กับชาย กรณีศึกษา จังหวัดสงขลาพงค์เทพ สุธีรวุฒิ; ณัฏฐิกา นวลเต็ม; Health System Management Institute; สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ
2558แนวทางการพัฒนาร้านยาเข้าสู่มาตรฐานร้านยาคุณภาพจังหวัดยะลาพงค์เทพ สุธีรวุฒิ; พิมลวรรณ อ่อนประเสริฐ; Health System Management Institute; สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ