Browsing by Author ผ่องศรี วาณิชย์ศุภวงศ์

Showing results 1 to 20 of 22  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2551การจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ผ่องศรี วาณิชย์ศุภวงศ์; นินาวาลย์ ปานากาเซ็ง แมงกาจิ; การบริหารการศึกษา
2538การปฏิบัติงานนิเทศภายในของผู้บริหารโรงเรียนเอกชน ในจังหวัดสงขลาผ่องศรี วาณิชย์ศุภวงศ์; นวพร เหล่าภัทรเกษม; การบริหารการศึกษา
2548การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของคณะกรรมการสถานศึกษา ในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดยะลาผ่องศรี วาณิชย์ศุภวงศ์; บุญทิพย์ แก้วเนื้ออ่อน; การบริหารการศึกษา
2548การสร้างระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ผ่องศรี วาณิชย์ศุภวงศ์; คอเหล็ด หะยีสาอิ; การบริหารการศึกษา
2550ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปัตตานีผ่องศรี วาณิชย์ศุภวงศ์; ซูไฮลา จิตรบรรทัด; การบริหารการศึกษา
2551ปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต 1ผ่องศรี วาณิชย์ศุภวงศ์; สัลมาน สะบูดิง; การบริหารการศึกษา
2551ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดปัตตานีผ่องศรี วาณิชย์ศุภวงศ์; โนรีซัน อุมา; การบริหารการศึกษา
2545ปัจจัยที่ส่งผลต่อความท้อแท้ในการปฏิบัติงานของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา ในจังหวัดปัตตานีผ่องศรี วาณิชย์ศุภวงศ์; ศศิธร สุวรรณมณี; การบริหารการศึกษา
2537ปัญหาการบริหารหลักสูตรของโรงเรียนในโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดนครศรีธรรมราชผ่องศรี วาณิชย์ศุภวงศ์; สมมาศ ทองร่วง; Faculty of Education (Educational Administration); คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาบริหารการศึกษา
2540ปัญหาการใช้หลักสูตรอิสลามศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2535 ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม เขตการศึกษา 2ผ่องศรี วาณิชย์ศุภวงศ์; นุกูล ชูนุ้ย; การบริหารการศึกษา
2550ผลของการฝึกวิ่งรูปแบบตัว M ที่มีต่อการพัฒนาความคล่องแคล่วล่องไวของผู้เล่นกีฬาเทนนิสผ่องศรี วาณิชย์ศุภวงศ์; อัจฉรา ช่วยจันทร์; การบริหารการศึกษา
2548พฤติกรรมการมีวินัยในการเรียนรู้ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2547-2548 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีผ่องศรี วาณิชย์ศุภวงศ์; รอซียะ มะมิง; ปราณีต ศิริพงค์; คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาการบริหารการศึกษา
2537พฤติกรรมมนุษยสัมพันธ์ที่เป็นจริงและที่คาดหวังของศึกษานิเทศก์อำเภอ ตามทัศนะของผู้บริหารและครูในจังหวัดตรังผ่องศรี วาณิชย์ศุภวงศ์; สมศักดิ์ ทองแก้ว; Faculty of Education (Educational Administration); คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาบริหารการศึกษา
2555รายงานการวิจัยสภาพปัญหาและการพัฒนาศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด(ตาดีกา)ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้นิเลาะ แวอุเซ็ง; ผ่องศรี วาณิชย์ศุภวงศ์; นูรุดีน สารีมิง; มูหามัดรูยานี บากา; College of Islamic Studies (Islamic Studies); วิทยาลัยอิสลามศึกษา (อิสลามศึกษา)
2557รูปแบบการบริหารประชาธิปไตยในโรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานผ่องศรี วาณิชย์ศุภวงศ์; วันชัย หวังสวาสดิ์; Faculty of Education (Educational Administration); คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาบริหารการศึกษา
2543รูปแบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ผ่องศรี วาณิชย์ศุภวงศ์; วาสนา แสงงาม; การบริหารการศึกษา
2550รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของสมรรถนะบุคคลที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ผ่องศรี วาณิชย์ศุภวงศ์; เรชา ชูสุวรรณ; การบริหารการศึกษา
2548ศักยภาพของผู้บริหารที่ส่งผลต่อการปฎิบัติงานตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดปัตตานีผ่องศรี วาณิชย์ศุภวงศ์; ศิริ ทองชุม; การบริหารการศึกษา
2541ศักยภาพและการปฎิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาในสถานศึกษาเกษตรภาคใต้ผ่องศรี วาณิชย์ศุภวงศ์; ประสงค์ ชูวิจิตร์; การบริหารการศึกษา
2544องค์ประกอบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารสถานศึกษา ในจังหวัดปัตตานีผ่องศรี วาณิชย์ศุภวงศ์; ประสิทธิ์ ไชยศรี; การบริหารการศึกษา